RSS Feed

قاين؛پيشينه ناشناخته

قاين؛پيشينه ناشناخته

تيتر وار، مقدمه اين مقاله را درشش بند تقديم ميکنم:

1-اين مقاله فقط درباره شهر قاين واحياناً توابع فعلی آن است؛ نه درباره قهستان؛ ولذا بزرگانی که از آنان اسم برده ام همه قاينی اند؛ هرچند که پسوند قاينی را نياورده باشم.

2-اکثر اين بزرگان در رشته خود استاد وصاحب تصنيف وتأليف اند.

3- بنا به دلايلی از جمله طولانی شدن مقاله،عالمان دين و فقيهان ومفسران قرآن و.. ، همچنين اساتيد ونويسندگان وپژوهشگران ومترجمان معاصر را (که آمار ايشان بسيار زياد است)،ننوشتم.در حال حاضر شهر قاين دارای نويسدنگان وپژوهشگرانی است که شهرت جهانی دارند ودر داخل وخارج ايران جايزه ولوح تقدير گرفته اند وآثار آنان به زبانها زنده دنيا معرفی شده است؛ حجاب معاصرت امّا، برچهره دارند ومن نخواستم از مستوری ايشان پرده بردارم.

5-منابع ومآخذ را نيز به همان جهتی که اشاره شد، قيد نکردم.

6-نام عده ای از بزرگان (به لحاظ آنکه در چندين رشته سرآمد وصاحب نظر بوده اند) در فهرست موضوعی ما تکرار شد.

سابقه مذهبی

قاينی ها به ويژه ساکنان اصل بلده قاين( پس از قبول دين اسلام) مذهب شيعه را انتخاب کردند.علوی ها، فاطمی ها ،وبالاخره اثناعشری هايکدست شدند.پيروان ديگر مذاهب اسلامی نيزدر اين حومه ساکن بوده اند وتاامروز برجای هستند.خوشبختانه در قاين وحومه وسيع تاريخی آن مذهب عامل تبعيض نبوده و هيچگاه ميان اهل مذاهب مختلف در گيری فيزيکی به وجود نيامده است وبه صلح وسلامت در جوار هم زندگی کرده اند.درگيری حکام به بهانه مذهب امّا، موضوع ديگری است؛ واين گونه درگيری ها نيز بسی اندک بوده است.

پيشينه تاريخی

از ديرزمان ،از نخستين دوره هائی که تاريخ ايران جغرافيای شهرهارا ثبت کرده است، به ويژه دوره اسلامی؛ قاين همواره تمامِ داشتنی های يک شهر مادر(مرکزی) را دارا بوده است.

 پيشينه انسان زيستی شهر ومنطقه نيز به دور ترين زمانها ميرسد.شواهد وآثار انکار ناپذير موجودکه برخی از آنها توسط عالمان وباستان کاوان اعلام شده است، انديشه هرگونه مبالغه نگاری را از ذهن اهل تحقيق ومطالعه، پاک ميکند. درقاين وقايع تاريخی مهمیّ اتفاق افتاده که در سياست کلّ کشور اثر گزار بوده است.اين شهرويژگی های تاريخی منحصر به فردی نيزداردامّا، اين مقاله جای طرح آنها نيست؛ جويندگان به مجموعه دايرة المعارف بزرگ قاين نگاه حواهند کرد.

 

جغرافيای تاريخی

تاريخِ جغرافيا، برای شهر قاين اين داشتنی های لازم را به عنوان يک مرکز مستقل سياسی واداری ياد کرده است:

قلعه ؛ارگ حکومتی يا به تعبيری ديگر سرای سلطان؛دژ(حصار) خندق وبرج وباروی بلند ومستحکم، با سه دروازه معروف؛ارتش مستقل؛مسجد جامع بزرگ از صدر دوره اسلامی که به تعبير ناصر خسرو (درسال 444)بزرگتر از آن درخراسان نبوده است؛منبر وقاضی ومرزبان وامام جمعه وخطيب وواعظان ومدرسان ومبلغان دينی؛ديوان خراج وماليات ؛بارانداز وخزانه؛صادرات گل وگياه ودرخت وجانماز وپارچه ولباس وگل سرشو وخوردنی و..؛بازاروبازرگانان بين المللی وثروتمندان نامی روزگار؛حوزه علميّه پر رونق وپر محصول؛وجود دروازه هائی به نام دروازه قهستان درشهرهای همجوار مانند نيشابور وپوشنگ؛ وسعت قلمرو وانبوه توابع؛راه های ارتباطی پر اهميت واستراتژيک با نام راه های قهستان؛تعيين درجه جغرافيائی وسمت قبله بادقّت بالا توسط دانشمند قاينی وثبت آن در همه کتب ومتون فقه وتاريخ وجغرافيا،وقتی که اکثر شهرها از اين موهبت بی بهره بوده اند؛اداره شهر وحومه آن به صورت خود مختار مثل جمهوری های فدرال کانادا در جغرافيای فعلی دنيا.محققان به پای تخت بودن وسلطان نشين بودن شهر قاين قبل از ظهور اسلام وپس از آن تصريح کرده از ملک بخت افزون وملک اردَشير دوپادشاه قبل ازهجوم عربها در دوره ساسانی نام برده اند.

تاريخ حوزه علميه قاين

تاريخ حوزه های علميه دينيه را به زحمت ميتوان از تاريخ ورود اسلام به کشورايران جدا کرد.بدون ترديد در همه مراکز مهم وشهرهای ايران آنروزگار آموزگارانی به تعليم علوم دين مشغول بوده اند امّا، مورخ به اين مقدار قناعت نميکند ودر پی تاريخ مدون ميگردد.قهستان به مرکزيّت قاين در آن دوره، جزو شهرهائی بودکه حوزه  های پر رونقی داشته است.

دورترين دوره ای که از اين حوزه  هادانشمندانی فارغ التحصيل شده يا به درس اشتغال داشته اند سده دوم هجری قمری است. درين قرن از زافر بن سليمان قهستانی ياد ميشودکه او از اتباع التابعين بوده است.يعنی دانش خود را از امامان فقه و حديث (که ياران پيامبر (ص) را دريافته بودند)کسب کرده بود. در قهستان و ديگر شهرهای اسلامی حديث وی منتشر شد.با اين وصف، تار يخ حوزه علميه شهرقاين را از سده سوم حساب کرديم ؛زيراکه به طور يقين در قرن سوم وجودی گسترده و پر ثمر داشته است.

حومه قاين در دوره صفوی دارای نه مدرسه جعفريه بوده است، به دليل آنکه ذکر آنها خارج از چارچوب مقاله قرار ميگرفت، فقط اشاره کردم تا اهل تحقيق را سر نخی باشد.

بزرگان ومشاهيراصل بلده قاين

شهر قاين(گذشته از حومه آن وگذشته از ايالت خودمختار قهستان قديم)سابقه درخشانی در حوزه علوم وفنون متداول روز به خصوص علوم اسلامی دارد.مشاهير وبزرگان ومدرّسان ومولفان ومترجمان به نامِ اين شهر، با دستاورد صدها اثر به جای مانده،نام قاين را جاودانه کرده اند.در اين مقاله کوتاه فقط  ميتوانم شماری از هزاران نفر عالم اين ديار را که درفهرست موضوعی بلند خود جای داده ام، عرضه کنم:

کرسی درسِ نجوم و رياضيّات:

حوزه علميه قاين از قرن سوم به بعد، علاوه بر علوم قرآنی، فقه وحديث کرسی نجوم (فضا شناسی) ورياضيّات داشته است.در قرن چهارم يا سالهای نخست سده پنجم ، ابوريحان بيرونی متوفای 440قمری، به منظور حلّ مسائل رياضی خود راهی قاين ميشود؛ وی اين خاطره را در کتاب خود نوشته است.ناصر خسرو نيز در سفر نامه خود در تاريخ 444قمری از ابو منصور محمد بن دوست قاينی به عنوان يک رياضی دان نام می برد. تاريخ قرن هفتم ايران ازخواجه نصير طوسی، به عنوان يکی از شاگردان مدرسه نجوم  ورياضی قاين ياد کرده است.وقتی که خواجه در دانشگاه وحوزه  نيشابور معقول و منقول خواند، ازآنجا به عزم فراگيری نجوم به قاين آمد.در اين فهرست که البتّه جای يادکرد اين بزرگان وشرح حالشان ،نيست،نميتوان ازکسانی چون:حسين بن محمد (کشته به سال451)مولانا باقی،حسن بن سعد،ابن بامشاد(معاصر بيرونی)،مولانا قطب الدين،فصيح الدين محمّد بن علی،مولانا قاسمعلی،ملا محمّد منجم،غلام حسين منجم،محمّد مهدی منجم،ميرزا محتشم و سيد محمّد علی قاينی ياد نکرد.

کرسی طبّ :

طبابت،يکی ديگرازکرسی های درسی حوزه وحوزويان قاين بوده است. به گواهی اوراق مدون تاريخ ايران واسلام، قاينی ها جزو شاخص ترين شاگردان مکتب طبابت بوده اند وبه تدريس ونوشتن آثار پزشکی مشغول شده اند.علیّ بن محمد حجازی قاينی ،بهاء الدّوله حس بن قاسم بن محمد نوربخش قاينی،محمد صالح قاينی،علی بن محمد قاينی،سيّد علی رضا حسينی،سيّد عبد الرّحيم موسوی، حکيم عبداللّه قاينی، کافی بن محتشم، از جمله طبيبان وپديد آورندگان آثار پزشکی در ايران وجهان اند.

هندسه ومعماری:

ابوالحسن،علی بن بامشاد قاينی،ميرزا محمّد علی قاينی،ميرزا محمّد خان سحاب بمرودی قاينی،فصيح الدين محمّد دشت بياضی قاينی،خواجه نعمة الله قاينی،قاسم علی قاينی،غلام قاينی،ميرزا محمّد حسين قاينی،مولانا افضل قاينی،ميرزا محمّد علی خان دانش بمرودی قاينی،حکيم ابو محمّد عدلی قاينی،حسين بن محمّد ونی،غلامحسين منجم باشی قاينی ،مير محتشم بزرگ،ميرزا محتشم،حکيم امام عبدالواحدقاينی،محمّد بن محمّد،ابونصر مناح قاينی،ميرزا محمّد طاهر،ميرزا محمد حسين.

شيمی:

مصطفی هروی قاينی ، بهاء الدوله،ميرزا عبد اللّه

جامعه شناسی:

جلال الدين،زکريا بن عبدالله قاينی

موسيقی:

ابوجعفر کافی قاينی

اسلحه شناسی:

ابومقصود،عبدالرحمان قاينی؛مير خسروی

روانشناسی:

سيد محمّد نوربخش؛کافی بن محتشم

عرفا واهل دل:

سلطان علی مرشدقاينی، امير سيّد محمد نوربخش، نور اللّه واعظ اسفدنی ،محمد آبيزی،شاه قاسم نوربخش.

 

محدثان وراويان اخبار:

 

أبا سعد، عبد العزيز بن عبد الله بن الحسين القاينی ،الشيخ السعيد أبو الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم القائني،أبی نصر الفضل بن محمد بن سعيد القاينی ،أبو سعد مسعود بن المظفر بن محمد بن سعيد بن الحسين القاينی ،محمد القاينی،أبو الحسين طاهر بن أحمد بن علی القاينی  ،محمد بن إسحاق القاينی؛ محمشاد، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن إسحاق بن إبراهيم الكندرانی القاينی-ابراهيم بن محمد، ابواسحاق درگذشته459قمری،احمد بن هارون قاينی (سده چهارم أحمد بن قارون القائني)،ابوالحسن،طاهربن محمدقاينی (درگذشت:430 ) ابوسعد حمزه قاينی متولّد حدود 430قمری وزنده به سال513  ( أبو سعد حمزة بن الحسين بن علي،القايني  المقرئ الصوفي) ابومنصور،محمّد بن دوست قاينی،زنده به سال:444 وأحمد بن أبي سهل بن يزداد القايني،  أبو القاسم الجنيد بن محمد بن علي القايني ،أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد   القايني،وأبي روح ياسين ابن سهل بن محمد الحسن القايني  الصوفي،وطاهر بن أحمد القايني، محمّد بن نصر القاينی، إسحاق بن أحمدالقايني، السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني القائني، أبو سعدالقايني.اکثر اينها در علم حديث صاحب نظر بوده وکتاب داشته اند مانند:اشراقات الأصول في أحاديث الرسول ،  مختصر في أصول الحديث  ازجلال بن محمد   القايني. وبيشتر اين قاينی ها،از مشايخ واساتيد علمای معروف جهان اسلام اند مثل: شيخ صدوق، مجلسی وطبرسی وسمعانی.ودرباره شمار زيادی از آنان توصيف ديگر علمای علم رجال شنيدنی وخواندنی است مانند توصيف حاکم نيشابوری وديگران، از اين محدث قاينی:         

الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو قريش محمد بن جمعة   القهستاني  القايني  الحجة قال الحاكم كان أبو قريش من الحفاظ المتقنين كثير السماع والرحلة جمع المسندين على الرجال وعلى الأبواب وصنف حديث الشيوخ الأئمة مالك والثوري وشعبة ويحيى بن سعيد وغيرهم »

  ومحدثّان حومه قاين که به احتمال قريب به يقين بيشتر ايشان بازهم قاينی اند عبارت انداز: ابو علی قهستانی زنده به سال 264 قمری

زافر بن سليمان الإيادي أبو سليمان   القهستاني،   عبد الله بن الجراح، ، يحيى بن عبد الله بن الجراح   القهستانی ،  محمد بن سهل   القهستاني،   أبو الحسين محمد بن عبدالله   القهستاني،   أبو علي أحمد بن إبراهيم   القهستاني ،  أبا مسلم   القهستاني   محمد بن حميد الرازي(شيخ ابوقريش) ابوبکر محمّد بن سهل القهستانی،محمود بن احمد بن عطا قهستانی، علی ابن حسن قهستانی، أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم   القهستانی ، محمد بن صالح   القهستانی،  محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدان بن حبلة أبو جعفر   القوهستانی،احمد بن علي ابن اسماعيل ،علي بن أبي بكر  الاسفذنی،  عمر بن علي   الاسفذنی، محمد بن يحيى   القوهستانی،  ابراهيم   القوهستانی،  محمد بن عثمان   القوهستانی،  أبی تراب محمد بن سهل   القهستانی، ابو عبد الله الحسين بن علی بن الحسن بن شيرويه القهستانی،سهيل بن سهيل بن سهيل أبو عصمة   القهستانی ، أبو القاسم الحسن بن أحمد بن علي بن مهران   القهستانی الأديب،أبو عبد الله  القهستانی ،أحمد بن الحجاج   القهستانی،   أحمد بن محمد   القهستانی، أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله القهستانی،محمد بن صالح   القهستانی،  عمرو بن حماد بن طلحة القنادالقهستانی،بشر بن عمارالقهستانی،   محمد بن منصور   القهستانی  ا لمعروف بأبی طالوت الرازی،حمد بن إبراهيم ؛أبو علی القهستانی ،محمد بن يحيى بن عمار أبو مسلم القهستانی، القاضی أبو الحسن محمد بن إسحاق   القهستانی؛وده ها نام ديگر . 

علم رجال:

محمّد بن محمّد باقر القائنی،شيخ حسين قاينی،سيدحسين امام،محمد باقر بن محمد حسن،سيّد ابوطالب. همه اين افرا دارای تأليفاتی ارجمند،در علم رجال اند.علاوه بر ايشان کسان ديگری هستند که درباره محدثان مطلب ننوشته امّا، شرح حال وزندگی نامه ديگر عالمان را نوشته اند ولذا در فهرست ما نيامدند.

   

سياسی ها؛ سرداران سپاه:

 

کمال الملک ابوالمحاسن محمّد بن أبی الرضا فضل الله بن محمّد القاينی الامير،کمال الملک أبی الرضا فضل الله بن محمّد القاينی، امير معز الدين خليل اللّه، امير جمشيد بن قارن قاينی، امير علاء الديّن علی قاينی، سپهبد،قارن قاينی(: بين سال 28 تا 31هجری قمری در دوره خلافت عثمان در نبرد با اعراب مهاجم کشته شد)عميد ابونصر کثير بن احمد العميد ابومنصور کثير بن أحمد القهستانی القائنی الوزير-عماد الدين ابوالفداء اسماعيل بن احمد القهستانی، پادشاه قهستان(قاين)عضد الدين ابوالحسن؛امير منوچهر پسر ايرانشاه بن علی القهستانی(قاين) محمّد بن عبدالوهاب ثقفی قهستانی(قاينی)، حسين قاينی (کشته در سال511 به بعد)

ملّا حسين قاينی ( زنده در:نيمه اول سده دهم) سلطان عرب (ميرزا عرب سلطان)ابوالفتح منصور،معروف به محتشم شهاب الدين،حکيم،فيلسوف و پزشک؛ فرمانروای قهستان در ربع اول سده هفتم که از مشاوران و معاونان پادشاه اسماعيليان بوده است؛ همو که بامغول صلح کرد وقاين را ازدستبر آنان بيمه نمود.

ميرزا محمد تقی حسينی قاينی،عين الدين،ابوالخير،صدقة بن اسماعيل قهستانی، (سده هفتم) سرتيپ ميرزامهدی خان قاينی، (درگذشت:1313قمری ) ميرزا عبداللّه حکيم قاينی(زندانی دوره ناصر الديّن شاه)علاء الدين ابوالسعادات محمّد بن  جلال الدين الحسن بن محمّد الاسماعيلی القهستانی،علاء الدين ابوعلی يحيی بن يوسف بن هبة الله القهستانی الرئيس (وزير اسماعيل بن احمد سامانی بوده در 329 درگذشته است.)

                                                     

مترجمان،نويسندگان وپژوهشگران:

 

 حسن بن سعد قاينی،محمّد باقر بن محمّد کاظم قائنی،علی بن محمد ولی القائنی،سيد مرتضی بن سيد حسن قاينی،حسن بيهودی فنايی(شهيد)،

ملا خليل قاينی،محمّد بن کربلايی حسين بيهودی،سيد حسن بن محمّد قاينی، سيد عبدالحسين بن رضی الدين الحسينی القاينی، سيد يوسف بن محمّد الحسينی بارازی القاينی، جلال ابن محمّد ابن عبيدالله قاينی نسفی،

دبيران وحسابرسان:

شهر قاين به تربيت حسابرسان ودبيران ممتاز زبردستی پرداخته بود که در بيشتر سلسله های حکومتی حضور داشته اندمانندابو ابراهيم قاينی متوفای پيش از صفر سال 421هجری قمری،ابو محمد قاينی متوفای 424هجری قمری،علِی بن حسن معروف به ابو بکر قهستانی، متوفای 431هجری قمری، ابو مظفّر قاينی زنده در همين سال وگويا جانشين ابوبکر؛ که همگی در دولت سلطان محمود غزنوی وپسرش سلطان مسعود، دبير اول  بوده اند.ومانند عين الدين ابوالخير صدقة بن اسماعيل بن عبدالمحسن ،غياث الدّين عبدالوهّاب بن علّی بن عبدالوهّاب ،فخر الدين محمود بن الحسن بن عبدالوهاب، کافی الديّن مظفر بن سعد الدين وکافی الدّين ابو القاسم وشمارديگری از يک خاندان که همه در سده ششم وهفتم به کار وزارت وکتابت ديوان وحسابرسی اشتغال داشته اند.ابن فوطی بغدادی(642-723) منشی مخصوص خواجه نصير در رصد خانه مراغه در باره هريک نوشته:« من بيت الرئاسة و الوزارة و يعرفون ببيت المحتشم» ودر توصيف آنان از کلمه : الرئيس، الکاتب، الحاسب، استفاده کرده ميگويد به دبيری ونويسندگی وحسابرسی ورياست مشهور ومعروف اند. وجز ايشان جمع کثير ديگری از ساير طبقات.

معين الدّين زمچی(متوفای 899) مينويسد:«ومردم آنجا اکثر نويسنده واهل حساب اند»احمد امين رازی(سده دهم) نيز مشابه اين عبارت را را به کار برده مينويسد:«قهستان ولايتی وسيع است ومردم کافی بارتبت صاحب فراست از اين ولايت بر خواسته اند واکثر نويسنده وصاحب حساب اند..واصل شهر وی قاين است»

سخنوران(اديبان وشاعران)

آصفی،شريفی قاينی ،شيونی قاينی،طوفان قاينی، مذنب بمرودی،بزرگمهر قاينی، ولی دشت بياضی،(شهيد به سال 1001)حجازی قاينی،منيژه نهانی قاينی، کوشککی قاينی،ابوجعفر قاينی، ابوالقاسم فراّءقاينی (زنده به سال446) ابومظفّر قاينی( زنده به سال: 431) ادب قاينی( سده سيزدهم) اسيری قاينی( زنده به سال999) سيّد بديع الزمان نور بخش (سّری) قاينی(1279 درقاين – 1335شمسی، درتهران) ميرزا حسن سامانی قاينی ،(درگذشته:1285)ملا علی قاينی (سده سيزدهم)ميرزاعلی اکبربمرودی قاينی (درگذشته 1160)خبّاز قاينی (سده چهارم )درويش قاينی،ملّا طاهری قاينی( زنده در 1008قمری.) ابونصر محمّد اسحاق قاينی، ممکن قاينی(سده سيزدهم)

                                             

علّلامه ها:

اين افراد کسانی هستند که در چندين رشته علمی صاحب نظر بوده اند،مانند:پزشکی، فلسفه، نجوم، رياضيّات، فقه،وغيره

-ابوالحسن بن احمد شريف«دانشمند»در گذشته:966؛سيّد مخمد علی قاينی ،قاسم علی قاينی ،ابوجعفر کافی ابن محتشم قاينی،حکيم علیّ بن محمد قاينی، سيدابوطالب قاينی،فصيح الديّن محمد دشت بياضی،

خوشنويسان، نقاّشان وبازيگران:

درويش،سلطانعلی قاينی(درگذشته:914)دلقک قاينی ،فخر الدين،حسين قاينی(نقّاش) درگذشت:672 ،محمّد ولی ابن آغا ميرزا علی قاينی،ميرزا محمّد حسين بمرودی،وجيه بن ابو الطيّب،آزادخان زهانی، سلطان محمد شاهرختی.

مشاهير:

کسانی که بر زبانها افتاده اند وتا عصر حاضر هنوز هم بر زبانها جاری اند ونام ايشان هر روز تکرار ميشود وشهرت جهانی دارند؛مانند: امير سيّد محمد نوربخش متولّد 795 قمری در قاين ومتوفای 869 در سولقان تهران.

 

اجتماع

جامعه قاين از مجموعه خاندانهای اصيل وريشه دار ايرانی، عرب ، وترک نژاد، تشکيل شده است. در اين فهرست فقط از خانواده هائی ياد ميکنم که از ديگران مشهورتر اند:

خاندان محتشم ها، خاندان مير اسماعيل حسينی قاينی( که اخيرا برخی از اعضای اين خاندان جليل المنزله، کتابی در باره نياکان خود چاپ کرده اند)خاندان آيتی، خاندان نوربخش.

پيش از ايشان در دوره صفويه اين خاندانها در قاين آوازه داشته اند:کاوليان، لوليان،جماعت حسن ابدال لو،جماعت بغدادلو،جماعت هندويان مشهور به حظيران، وفيوج ؛وسابق بر اين در سده اول هپتاليان وبعد اغوز ها.جغرافی نويسان تأييد کرده اند که در قهستان کردها زندگی ميکرده اند ومرا دآنان گويا فيوج وکاوليان بوده است.

ساداتِ شهر قاين:

ذريه پيامبر گرامی اسلام مورد حرمت همه مسلمانان قرار دارند؛ شيعه امّا،بيشتر از هرفرقه ای به آنان احترام ميگذارد؛ ولذا در مناطق شيعه نشين بيشتر از ساير نقاط حضور دارند. در قاين هم به همين دليل بيشتر اند. چنانکه يکی از سيّاحان غربی در سفر نامه اش نوشه : اکثر مردم قاين سيد اند وهمه  املاک شهر در اختيار آنان است..».در فهرست حاضر بهتيره هائی ازسلسله سادات، اشاره ميکنم:

هارونی ها – اين طبقه ازسادات مکرّم، به هارون بن موسی بن جعفر عليه السّلام ميرسند.

اسماعيلی ها– واين طبقه به اسماعيل بن جعفر عليه الّسلام منتهی ميشوند.

زيدی ها-نسب شريف آنان به علیّ بن الحسين عليه السّلام ميرسد؛ ولذا سجّادی نيز خوانده ميشوند.

اشتری ها-اين طايفه حسنی اند؛وسلسله آنان به امام حسن مجتبی عليه السّلام ميرسد.

عجيری ها– اين قطعه از ذريّه رسول خدا صلّ اللّه عليه وآله واصحابه، به امام حسن مجتبی عليه السّلام ميرسند.

مبرقعی ها– سلسله نسب آنان به امام جواد محمد بن علی عليه السّلام متّصل ميگردد.

موسوی ها– دوشعبه دارند؛ يکی به موسی الجون ميرسد ولذا وديگری به موسی بن جعفر عليه السّلام.واين موضوع ،موجب اشتباه در سلسله نسبت سادات شده است.دقّت در سلسله ها از ظرايف امور است.

هدهدی ها-که به حضرت عبّاس بن علی عليه السّلام ميرسند.

داوودی ها– به امام حسن عليه السّلام منهی ميشوند. داوود ديگری نيز هست که در ميان سلسله نسب حضرت عبّاس قرار گرفته است.

زاهدی ها-فرزندان محمد بن عيسی ملقّب به ناصر ومکنّی به ابوزيد ميرسند واودر سلسله داوودی ها قرار گرفته است.فی الواقع تيره ای از آنها هستند. سر سلسله اين تيره در قاين ميزيسته وعالم پرفضلی بوده است.وی در قاين ظهور(قيام) کرده بود

فاطمی ها-خاندان بعضی از سادات به عبدالحمد مهدی بن نزار می رسد و او از مصر به ايران آمده و او فاطميه بوده و لذا اين سادات فاطميه اند.در اطراف خوسف مزاری است به نام سيد مصر احتمالاً مزار اين سيد است.

به جز اين طايفه های ديگری از سادات در قاين وحومه تاريخی آن زندگی ميکنند که با نام:رضوی ها؛ زاهدی ها؛ و سادات علم دار،شناخته ميشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6 of 7

 

سادات داوودی:

« امّا عبد اللّه الاميرقاضی قضاة الحرمين بن الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس؛ من ولده  عبيد اللّه المذکور ومن ولده بنی هارون کانوا بدميّاط وهم ولد هارون بن داوود بن الحسين بن علی المذکور واخوه داوود الاکبر محمد الوارد بقاين ؛ الحسين بن علی المذکوريلقّب هدهد»عمدة الطّالب فی انساب آل ابی طالب، احمد بن علی بن الحسين بن علی بن مهنّا بن عتبة الاصغر الدّاوودی الحسينی متوفای 828در کرمان،چاپ هند، بمبئی،ص327( از ص 324مطلب دارد؛ رجوع کنيد به تکملة الاخبار، علی بيک روملو، ص53و54،سراح الانساب، ص16،الشّجرة 175)

سادات هارونی:

«وامّا الحسن بن محمد بن احمد بن هارون(بن موسی) فله من المعقّبين ابنان:علی ابو الحسن المقتول فی حدود دامغان وعقبه بنيسابور وجعفر ابو عبد اللّه القاضی بالمدينة وبعض عقبه ببلد قائن من مضافات نيسابور» الشّجرة المبارکة فی انساب الطّالبيّة ، الامام الفخر الرازی، ص101

سادات اشتری:

« ذکر من ورد قائن  من اولاد الحسن بن علی ثمّ من ولدالحسن بن الحسن بن علی ؛منهم من ولد عبد اللّه بن الحسن بن الحسن

بقاين: ابو الغنی وحمزة ابنا محمد( بن عبد اللّه بن محمد)بن علی بن عبد اللّه بن الحسن الاعور بن محمد بن عبد اللّه الاشتر وهما درجا، امهما اخت ناصر العلوی.»منتقاة الطّالبيّة، ابی اسماعيل ابراهيم بن ناصر بن طباطبا من اعلام القرن الخامس الهجری، به کوششش سيّد محمد مهدی خرسان، نجف،1388قمری =1968 ميلادی، ص258 بين الهلالين از سوی آقای خرسان اضافه شده )

نساّبة قائن وتلک النواحی- السيّد ابو الغيث احمد بن محمد بن محمد بن عيسی بن محمد بن محمد بن ابراهيم بن عجير بن حسن بن محمد بن سليمان بن داوود بن حسن بن حسن بن علی  بن ابی طالب عليه السّلام» لباب الانساب، ج دوم،ص632در پاورقی ذيل نام احمد بن محمد بن محمد، آمده:ذکره فی الشّجرة، قال وسادات سرخس منتسبون الی ابراهيم العجير وجّدهم ابوزيدناصرواسمه محمدبن عيسی  بن محمد بن محمد حبلة(جبلة؟) بن ابراهيم العجير. وقال المروزی فی الفخری،ص 128:ابو الغنائم انتمی اليه بقائن خراسان رجل يعرف بالزاهد اسمه محمد يذکر انه ابن عيسی بن محمدجبلة قلت وفی الدوحة: الزاهد بقائن هومحمد النّاصربن عيسی الزاهد، ظهر بجبال قائن ابن محمد بن محمد جبلة وکنيته ابوزيد ؛ فکان عالماً فاضلاً وله اعقاب کثيرة بسرخس وقائن. ثم قال ابصرت بقائن منهم قوماً الاّ انّهم لم يعرفو اتّصال نسبهم بالزّاهد وبسرخس اليوم نقباء وهم من بنی ابی الحمد عوض او ابی الفتوح احمد ابنی ابی احمد مختار بن ابی الغيث احمد بقائن( صاحب ال؟) ابن ابی احمد محمد بن النّاصر الزّاهد هذا وفيهم عدد..)

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: