RSS Feed

فهرست الفبايی پژوهشهای محسن سعيدزاه

(از آغاز تا امروز)
اولين تجربه نويسندگی ام مربوط ميشود به بهارسال 1352 خورشيدی، وحالا (دی 1391) در آستانه چهل سالگی قرار دارد.همه پژوهشهای خودرااعم از کتاب، مقاله ويادداشتها وفيشهاعنوان بندی وفهرست کرده ام، اينک شما با فهرستی از کارهای تحقيقی اين کمترين محقق، روبرو هستيد. هم بيلان کار نويسنده است، هم دست مايه خواننده ولو برای دانستن شرح حال او
1-آئين های مردگان
2-آثاردانشمندان قاين
3-آرايش زنان از نگاه اسلام(اسلام وآرايش زنان م- صنايع آرايشی وبهداشتی)
4-آزادی زن در دوره محمد ص (ن- روشنگران 1373 که..)
5-آشتی ميان فقه و حقوق
6-آفات انقلاب
7-آنچه بايد گفت
8-آواز،رقص و سماع و نوازندگی زنان
9-آيا خطاب قرآن متوجه مردان است؟ (م- زنان)
10-آيه های زنان در انجيل-آيات النساء فی الانجيل
11-آيه های زنان در تورات
12-آيه های زنان در قرآن (آيات النساء)
13-آيه های زنان در متون مقدس زردشت
14 -آموزش، روش؛فلسفه
15-آيات الاحکام
16- آيات الاصول الفقهية
17-آئين مهرورزی
18-ادب الجعفر
19-ادبنامه
20-ادبيات قاين
21-اتو بيوگرافی( شرح حال نويسنده)
22-اجتهاد ومرجعيت زنان( مجله زنان)
23-اجتهاد،افتاء و مرجعيت زنان (مجله پيام زن،متفاوت)
24-ادبيات،فرهنگ (روش مطالعه متون،روش تفسير متون…)
25-اخلاق
26 -اذن و اجازه شوهر
27-ارتداد
28-ارث بردن زنان
29-از علی آموز(کتاب )
30-ازدواج موقت (بررسی تحليلی آرای فقهی ميرزا ابوالحسن شعرانی)
31-ازدواج موقت،پيامدهای خوب و بد(بررسی اجتماعی)
32-اسلام،طب و بهداشت
33-اسلام،سنت و مدرنيته
34-اسلام بنيادگرا،گزينش طالبانی (روزنامه جامعه شماره 77 تحت عنوان شما اگر جای من بوديد)
35-اسلام ناب…
36-اسلام فرعون ساز
37-اسلام و حقوق بشر کتاب اول/ اسلام و حقوق بشر کتاب دوم
38-اسماعيليان قهستان
39-اسلام تروريست
40-اسلام ،بازسازی از نو
41-اسلام و شعر(مقدمه شرح حال زيب النسا )
42-اسير گرفتن زنان(برده کردن)
43-ا صول قرآنی
44-اصول الفقه (متن درسی)
45-اصول الفقه (مسائل،قواعد،…جديد)
46-اصول الفقه (مجموعه يادداشتها و فيش ها)
47-اطبا وحکمای قاين
48-اعمال تخفيف (مجازات) از سوی شعبه های عالی تجديد نظر سازمان تعزيرات( م-ناظر)
49-اعمال تخفيف در تعزيرات حکومتی…(م- ناظر)
50–اقرار
51-الميزان فی الميزان
52-الهه مهر خاطرات سالهای 8-1377
53-امام خمينی و تجديد نظر در فقه ، برای … (1371)
54-امامت (1360) 18 برگ (بررسی يکی از اصول دين در مذهب اماميه)
55-امامت علی بن ابی طالب (ع)نظريه ها و کارکردها( بر پايه نهج البلاغه)
56-امامت و پيشوائی مسلمين (روزنامه اطلاعات 1363)
57-امامت(مسائل اساسی )
58–امنيت خانواده
59-امر به معروف و نهی از منکر (نشريه ناظر)
60-امر به معروف و نهی از منکر، دين و حکومت دينی (بررسی نظريه امام خمينی و ابن تيميه و مقايسه آن ،برای دانشگاه تربيت مدرس سال 77-76)
61-انگيزه پيدايش مذهب در بين مردم و علل پيدايش دين در جامعه( 33 تايپ شده اقتباس از کتاب و درس آية الله مکارم شيرازی 1362)
62-انديشه های اصولی،سيد حسن قاينی
63-انديشه های رو به نيستی!(نه الهيات فمنيستی)
64-اومانيسم و اسلام
65-بازتاب انديشه های فقهی و اصولی شيخ انصاری(فقه و اصول الفقه)
66-بازی،تفريح و شوخی … (جستجوی فقهی)
67-بانک داری،غير اسلامی(پديده ای عرفی در دنيای مادی)
68-بحثی کوتاه پيرامون ولايت فقيه در اسلام (الف-25 ص تايپ شده که در روزنامه اطلاعات سال 1363چاپ شده ب- اصل دست نوشته 9 برگ)
69-برابری از نگاه دين (برابری زنان و مردان از نگاه دين)
70-برابری از نگاه فقه اسلامی(برابری زنان و مردان از نگاه فقه) ؛بررسی فقهی- اجتماعی
71-برابری از نگاه فلسفه (برابری زنان و مردان از نگاه فيلسوفان)
72-برابری از نگاه متکلمان مسلمان
73-برابری يکی از اصول فمنيسم (مجموعه يادداشتها و فيش ها)
74-برابری ديه زنان*
75-بردگی در اسلام( با تکيه بر زنان)
76-برای کشتن نيازی به فتوا نيست
77-بررسی انتقادی تعزيرات حکومتی
78-بررسی تطبيقی نفقه زوجه
79-بررسی فقهی تعيين سن مناسب برای ازدواج
80-بررسی کلمه رجال در قرآن( زنان شماره 61 نقد و پاسخ)
81-بزرگان حوزه قاين
82-بزرگان قائن جلد اول (1369چاپ شده) بزرگان قاين جلد 2(چاپ نشده)بزرگان تا جلد ششم(فيش وياد داشت.)
83-بکر و ثيب
84- بگذاريد خدا در آسمان بماند!(م-جامعه سالم)
85-بلقيس و سليمان
86-بلوغ (مجموعه فيش ها و يادداشتها)
87-بلوغ از نگاه فقيهان امامی
88-بلوغ دختران فقهی يا طبيعی(م- زنان)
89-بلوغ،ولايت،مبانی فقهی و متدهای استنباط(روزنامه کار و کارگر)
90-بندی ديگر (دفاع از حقوق زنان ممنوع) (م- زنان)
91-بندی برای پنج نفر در روزنامه سلام تاريخ 8/2/77چاپ شد
92-بنيادگرايی
93- بنيادگرايی در فقه*
94-بهداشت مو
95-به جای تمديد،در قانون تجديد نظر کنيد (م-زنان)
بيست وسه سال(نقد نويسنده)
96-بی بی خاتون استرابادی و کتاب تأديب الرجال
97-پاسخ به شبهه ها
98-پرسشهای زنان
99-تأويل قرآن
100-تاريخ آموزش و پرورش زنان در ايران و جهان (برای تعليم و تربيت نسوان)
101-تاريخ (مجموعه فيش ها و يادداشتها)
102-تاريخ حکمت های دينی
103-تاريخ حوزه های علميه فاين(دارائيهای مادی ومعنوی)
104-تاريخ تشيّع در قاين
105-تاريخ زنان عرب
106تاريخ قاين (قهستان مهد آزادگان)درسه جلد که جلد اول در سال 1371 چاپ شده
107-تاريخ مطالبات حقوق زنان
108-تاريخ فقه و طبقات فقيهان
109-تاريخچه تعزيرات حکومتی(م- ناظر)
110-تأديب الرجال
111-تجاوز عنفی به دختر بچه (ر-سلام)
112-تدبير منزل
113-تذکره شعرا وادبای قاين
114-ترتيب النزول (مطالب آن به اسلام … منتقل شد)
115-ترجمه روايات زنان
116-ترجمه قرآن
117-ترجمه قرآن بدون واژه های بيگانه(ترجمه پارسی سره)
118-ترجمه نهج البلاغه (حکمت ها)
119-ترکمن تازی در قاين(خاطرات اسارت ومقاومت)
120-تروريسم مذهبی (تروريسم مذهبی: تجديد نظر در کتاب ياد شده)
121-ترور نويسندگان،تاريخچه
122-تشبيب(غزل سرايی براي زنان،چاپ سازمان تبليغات اسلامي 1373)
123-تشريح ميت
124-تشيّع،عرب و عجم…
125-تصحيح ترجمه فارسی مستند تحرير الوسيله حضرت آية الله العظمی امام خمينی جلد اول کتاب القضا تأليف مرحوم حجة الاسلام مطهری (ترجمه مرحوم هاشم نوری) 1364 ناشر:مترجم
126-تصحيح ديوان آصفی قاينی با مقدمه
127-تطبيق فمنيسم با مسائل دينی اسلامی(ن- بنياد پژوهشهاِی زنان)
128-تعدد زوجات (چند همسری)
129-تعزيرات حکومتی،انگيزه ها(م- ناظر)
130-تعزيرات حکومتی تفسيرها و نظرها (ناظر شماره 17)
131-تعزيرات حکومتی،سازمان تشکيلات وظايف و اختيارات (م- ناظر)
132-تعزيرات حکومتی و نظارت بر بازار ( م- ناظر)
133-تفسير جعفر بن محمد عليه السلام
134- تفسير علی عليه السلام
135- تفسير حضرت محمد عليهالصلاة و السلام
136-تفسير آيه 34 سوره النساء
137-تفسير روايات
138- تفسير روايات زنان
139- تفسير قرآن (عنوان مطلب به …تغيير يافت)
140-تفسير موضوعی قرآن
141-تفکر دينی،تبعيض در جمعيت زنان
142-تقريرات درس خارج اصول (نمونه)
143-تقريرات درس خارج فقه (نمونه)،تقريرات درس خارج فقه نکاح (نمونه)
144-تمکين
145-پاسخ به انتقاد روزنامه رسالت (زنان: و اما پاسخ ما)
146-پاسخ به پرسشهای زنان= پرسشهای زنان
147-پاسخ به سه سوال ايران فردا شماره 43 1377
148-پاسخ به نامه سيد ضياء مرتضوی (زنان) چاپ نشد…
149-پرداخت مهريه به نرخ روز،نظرها و فتواها
150-پرسشهای زنان(از مسائل خودشان)
151-پنجاه سال زندگی در ايران(شرح حال نويسنده)
152-پيوند زناشويی از نگاه اسلام
153-پيشوايی مردم و امامت مسلمين الف-کوتاه،مرتب شده در سال 1366 .
ب-مفصل که در روزنامه اطلاعات (4-1363) چاپ شده و اصل متن تايپ شده آن 37 برگ و متن پاکنويس شده 112 برگ به علاوه 6 فيش است ( = تکرار امامت وپيشوائی مسلمين)
154-پيشينه تاريخی آموزش زنان (م- پيام زن)
155-پيش درآمدی بر فقه… (مطالب آن در ساير آثار فقهی ام خورد شد)
156-پيشينه محاورات و تفاهمات کلامی دين *
157-جامعه مدنی و جوانان.تهران نشر قطره 1376،پاسخ به پرسشهای ناشر
158-جامعه سالم،جامعه آشفته
159-جايگاه زنان در مشروطه(م-پيام زن: زنان در مشروطه)
160-جايگاه زن در فقه کيفری اسلام ( م- زنان)
161-جايگاه شورای نگهبان در قانون اساسی ايران
162-جبر واختيار
163-جغرافيايی قاين (سرزمين روز)
164-جغرافيای مذهبی قاين
165-جنبش های فمنيستی خارج از کشور
166-جنگ شعر
167-جوانان و هجوم فرهنگی
168-جهان اسلام در ميانه سالهای413-333 ه.ق (سمينار هزاره شيخ مفيد –قم)
169-چرا بنويسم؟( م- زنان ش 100)
170-چرا دختران جوان به ادبيات داستانی رو کرده اند؟ (6 برگ)
171-چهره زن در آثار نويسندگان دوره اسلامی از آغاز تا عصر حاضر
172-چهره های ساختگی
173-چهل ستون زندگی
174-چهل حديث زنان (برای يکی از موسسه های آموزشی در قم)
175حاشيه بر عروة الوثقی
176-حاشيه بر شرايع الاسلام
177-حاشيه بر وسائل الشيعه
178حافظ،معجزه ادبيات فارسی(زورق معرفت)
179-حجاب اسلامی
180-حديث شناسی (کليات و اصول)
181-حضانت کودکان (مجموعه فيش ها و يادداشتها)
182-حضانت کودکان در بن بست اختلاف نظرها( م- زنان)
183-حضور زنان در اجتماع مردانه
184-حقوق (مجموعه فيش ها و يادداشتها)
185-حقوق اجتماعی و سياسی زنان
186-حقوق اساسی
187-حقوق بشر اسلامی
188-حقوق تطبيقی خانواده
189-حقوق جنسی برابر
190-حقوق زنان آيا حکم الله؟
191-حقوق زنان؛اصول و تئوريهای اساسی پنهان و آشکار
192-حقوق زنان؛يکهزار و چهار صد سال انديشه
193-حقوق سياسی زنان ايران.مهرانگيز کار،تهران انتشارات روشنگران 6/1376 اول (يادداشتهای فقهی)
194-حقوق زن (حقوق تطبيقی خانواده و … مطالب آن در چند نمونه ديگر خورد شد)
195-حقوق اجتماعی زن (حقوق سياسی و اجتماعی زنان)
196-حقوق زنان از اصرار تا اصلاح (م- جامعه سالم))
197-حقوق کودکان
198-حکومت دينی،سياست دينی
199-حلّ الحقوق
200-حيات بعد از مرگ(1364چاپ شد واينک مطالب تجديد نظر)
201-خاتون نامه
202-خانواده نهاد مقدس
203-خدا،صفات خدا 1360،25 برگ
204-خشونت جنسی
205-خشونت عليه زنان
206-خمس و زکات (رساله ای در خمس و زکات)
207-خوشنويسان وکاتبان قاين
208-خون بهای زنان؛چرا نابرابر؟ (م- زنان)
209-داستان آفرينش
210-داستانی از امام رضا ع،4،1358ص
211-داستان پيامبران
212-داوری زنان در اختلافات خانوادگی (م- زنان)
213-دخترم جان من و جان تو (قصاص و ديه زنان)(م- جامعه سالم)
214-درخشنامه
215-درسهائی از مثنوی
216-در ويشان قاين
217-دعاهای غير مأثور
218-دفاع کلامی از قرآن
219-دفتر اول مثنوی(شرح کوتاه)
220-دفتر دوم مثنوی(شرح کوتاه)
221-دفتر سوم مثنوی(شرح کوتاه)
222- دفتر چهارم مثنوی(شرح کوتاه)
223-دنيا و آخرت
224-دو ديدگاه 1-حقوق صنفی( م- ناظر) 2- حقوق زنان (م- زنان و ر- رسالت)
225-دولت،دين،دنيا
226-دين (اسلام)
227-دين اسلام؛تاريخ تعاليم و احکام
228-دين،خشونت و تسامح
229-دين،زنان،جنگ و صلح( م -پيام زن)
230-دين و تفسيرهای موجود،سرمايه ای که مرتب زيان می دهد
231-دين و توسعه
232-ديوان شعر
233-ديه زنان
234-رابعه،شکوه ادب پارسی (م- پيام زن)
235-رأفت حسن(وانديشه های کهنه ولجن)
236-رجال الحديث اهل قاين
237-رجال ومشاهير قاين
238-رجال و درايه
239- رجال قهستان(به جای بزرگان قاين درباره بزرگان قهستان)
240 -رفتار شناسی زنان
241-رساله های فقهی،بلوغ دختران به کوشش مهدی مهريزی قم،واحد فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی، نوبت اول، بهار 1376 ص 311 تا ص 322(بلوغ دختران، فقهی يا طبيعی؟ )
242-روانشناسی اختلافی زنان و مردان (جستجوی دينی)
243-روحانيت شيعه در دنيای سياسی امروز(م پيام حوزه باتغيير نام)
244-روش شناخت حقوق زن در اسلام،روزنامه سلام 8/2/77
همان عنوان ايران فردا شماره 41 اسفند 76
245-روش مطالعه وتفسير متون
246-رهبری به شيوه اسلامی (اسلام شيعی)
247-رياست خانواده (رياست مرد)
248-رياضی دانان قاين
249-زن از نگاه عهد عتيق
250-زن از نگاه عهد جديد
251-زن از نگاه مثنوی شريف
252-زن امروز ،مرد ديروز ،دکتر کيهان نيا،چاپ..پاسخ به پرسشهای نويسنده
253-زن ؛ برابری ، تصوف وعرفان
254-زن،به ديده عقل و کمال (م- زنان)
255-زن در آثار مطهری (1- 11 برگ 22 ص دست نوشته 2- 3 نسخه روزنامه همشهری شماره های5-1244و…)
256-زن در انديشه های دينی معاصر از ذهنيت تا واقعيت
257-زن در فرهنگ مردم (ايران)
258-زن در فرهنگ عرب يا فرهنگ عربی
259-زن مقتول آيا از مرد قاتل هم کمتر است؟( م- زنان)
260-زنا و اعمال منا فی عفت
261-زنان؛ (مجموعه فيش ها و يادداشتها)
262-زنان؛(مجموعه مآخذ،منابع،تيترها) دفتر اول
263-زنان؛پاکدامنی،وقارو حفظ ظاهر
264-زنان؛تحصيلات و برداشتهای دينی (پيام زن)
265-زنان؛جنسيت و اسلام( م- پيام زن)
266-زنان؛حبس در خانه
267-زنان در انديشه دينداران (وقتی که مردان چهره می نگارند)
268-زنان در روايات اسلامی (سياست و …)
269-زنان در روايات اسلامی (فقه و احکام)
270-زنان در جامعه مدنی(نشر قطره 1377 چاپ اول و دوم)
271-زنان در بازار کار،مهرانگيز کار،تهران،روشنگران،1370،فصلی با عنوان ديدگاههای مذهبی و حضور زنان در بازار کار
272-زنان سخنور وشاعره قاين
273-زنان ممتاز سخنور ايران(رابعه، زيب النساء، مستوره، پادشاه خاتون،مهستی) پنج زنستاره
274-زنان سياسی
275-زنان؛شخصيت و هويت مستقل، نگاه ها و نظريه ها
276-زنان عرب پيش از اسلام
277-زنان عرب مسلمان
278-زنان مسلمان ايران،مظلوم ترين
279-زنان مخدره،برزه و متجاله(به کتاب برابری زن ومرد(تساوی حقوق) منقل شد)
280-زنان،همچنان ابزاری در سياست
281-زنان و اقفه
282-زنان و امور اقتصادی،آيا مستقل از شوهر؟
283-زنان و خرافات
284-زندان قصر
285-زندگی نامه علی عليه السّلام)
286-زندگی نامه امام حسن عليه السلام
287-زندگی نامه امام سجاد عليه السلام)
288-زندگی نامه امام حسين عليه السّلام
289- زندگی نامه امام صادق عليه السّلام
290-زندگی نامه موسی بن جعفر عليه السّلام
291-زندگی نامه علی بن موسی الرضا عليه السّلام
292-زورق معرفت(گزيده ديوان حافظ باشرح کوتاه؛ تحت عنوان حافظ،معجزه ادبيات فارسی گذشت)
293-زيب النساء چهره مخفی ادب پارسی (ايران) (م- پيام زن)
294-سادات شهر قاين
295 – شاهنامه(حواشی وياد داشت ها)
296-سال جهانی خانواده
297-سالم سازی محيط (تئوريهای سنتی ها برای توجيه روايات زنان)
298-سخنان علی عليه السلام
299-سرقفلی
300-سفرنامه قم (نقد دينداررن خرافه گرای معاصر)
301-سعدی،نگاهی به آثار برجای مانده
221- شناخت قرآن
222-سلامت دختران؛مشکلها،راه حل ها
*سنت،حديث های زنان(=زنان در روايات اسلامی)
224-سهم زنان ايرانی در توسعه(تأليف وترجمه)
225-سياست دينی (مذهب شيعه اثنی عشری)
سيری در مقدمه تفسيرها
226-سيره تحليلی حضرت محمد (ص) =زندگی نامه حضرت محمد صلّ اللّه عليه وآله
227-سيستم قضايی،طرح فقه اسلامی
*سيمای زن در فقه اسلامی،دفتر اول (مجموعه مقالات نويسنده که در جرايد سال های 4-1371 منتشر شده)
228-سيمای زن در نظام اسلامی( م- زنان)
229-شاگردان اسرار(از منطقه قاين)
230-شاه بيت های مثنوی
231-شبکه از توليد تا مصرف،56 ص تايپ شده (برای سازمان تعزيرات حکومتی)
232-شخصيت زنان از نگاه اسلام
233-شرح برگزيده مثنوی
234-شرح حالِ سيّد محمّد نوربخش قاينی فقيه وعارف مشهور دوره تيموری(تحليلی،مفصّل وپر مأخذ)
235-شرح قانون تعزيرات حکومتی( برای سازمان بازرسی ونظارت)
236-شرح موادی از قانون نظام صنفی(شرح مختصری بر قانون نظام صنفی)
237-شرع مقدس و شرع نامقدس!
238-شعر از نگاه دين و فقه دينی
239-شناخت مسائل زنان(يا اللّه وارد ميشويم! )
240-شهادت زنان (گواهی دادن برای …)
241-شيطان؛ تفسير قرآن وروايات وتحليل عقلی
242-شيعه در يک نگاه
243-صبح کاذب(نقدی کوتاه برنشريه ..)
244-صد فرمان(کتاب)
*ضرورت انقلاب در روش (بازخوانی روش شناخت حقوق زن در اسلام 8/2/77 همان عنوان ايران فردا شماره 41 اسفند 76)
*ضرورت بحث پيرامون معاد( در سال های 3-1362 در هفته نامه منشور برادری به چاپ رسيد و به صورت کتاب بانام حيات بعد ازمرگ درسال1365 منتشر شد)
245-ضرورت تحول در حقوق زنان (مصاحبه با مجله حقوق و اجتماع آذر 77 )
246-طبق کدام قانون هزينه درمان بيماريهای سخت زوجه به عهده شوهر نيست؟ (م- زنان)
247-طلاق (مجموعه فيش ها و يادداشتها)
248-طلاق،ديدگاه و نقد ماده1133 قانون مدنی ايران (م- زنان)
249-عدل 1360، 7 برگ
250-عدالت نامه(مجموعه آثاری از فقيهان سياسی نويس؛ترجمه وتعليق وحاشيه)
251-عرش نامه(مثنوی در وصف پيامبرصلّ اللّه عليه وآله)
252-عرفان مقدمه ای بر ديوان آصفی…
253-عرفان زنان
254-عرفان و تصوف
255-عفت و پاکدامنی 9-1358
256-علم فقه (کليات،مسائل عمده،فلسفه…)
257-علم قاضی آيا از ادلّه اثبات است؟
258-علما واساتيد حوزه قاين
259-علنی بودن محاکم در ايران
260-عوامل موثر در افزايش نرخ ها (بررسی فقهی) (م- ناظر)
261-غيرت؛جايگاه،منافع و زيان ه

262-فاطمه زهرا (س) الگوی پيشگام(ترجمه) [دستبردی]

263-فرهنگ قاين

264-فرهنگ قرآن(نام دوم واژه نامه قرآنی)

265-فرهنگ واژگان گويش قاين

266-فرهنگ و تاريخ اسماعيليه(تکميل کتاب تاريخ ..)

267-فرامين دين،انگيزه ها و تئوريهای پشت صحنه

268-فرزانگان قاين

269-فرزندان نامشروع

270-فرهاد،خسرو،شيرين

271-فرهنگ واژگان،اصطلاحات و قواعد ضروری به کار رفته در حقوق ايران( فرهنگ واژگان،اصطلاحات و)

263/1-فقر،1360، 5 برگ

272-فقه اسماعيلی

273-فقه بنيادگرا (تحجر و فقيهان)

274-فقه،زن و ارزشها… (م- زنان)

275-فقه سنتی و مشکلات عصری اش

275-فقه،قانون اساسی؛امکانات و توانايی ها (به منظور اصلاح حقوق زنان)

277-فقه نيرنگ و نيرنگهای فقهی (فقه الحيله)

278-فقه و حقوق کودک (با تکيه بر روی حقوق دختر بچه ها)

279-فقه و نظريه های دولت

280-فقه پويا *

281-فقه،زمان و مکان (تأثير و تأثر)

282-فقه امامی،طرحی برای خروج از بن بست

283-فقها ومراجع دينی قاين

284-فلسفه فقه

285-فلسفه،منطق (مجموعه يادداشتها)

286-فمنيسم (مجموعه يادداشتها و فيش ها)

287-فلاسفه ومتکلمان قاين

288-فمنيسم،تکرار تجربه های ناموفق (م- پيام زن)

289-فهرست مشاغل و دانش های زنان دوره محمد (ص) يافهرت مشاغل و دانشهای زنان در عصر اول اسلامی

290-فهرست نسخه های خطی حوزه علميه قاين

291-فهرست فنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

292-قاچاق،تعريف،تقسيم بندی( م- ناظر)

293-قاعده يد

294-قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب

295-قانون مدنی ايران (بخش مربوط به زنان) تصحيح شرح کوتاه

296-قانون مطبوعات،محاکمه مطبوعات

297-قبض و بسط تئوريک شريعت(حاشيه بر کتاب آقای دکتر سروش)

298-قبض و بسط انديشه های مردان در باره ی زنان

299-قرآن،شناخت قرآن( مباحث اصولی وکلامی و.)

*قرآن آيه های زنان(=آيه های زنان)

300-قرآن (مباحث کليدی و کلی…)

301 -قرآن پژوهان قاين

302-قصاص و ديه 117 برگ *

303-قضاوت زن (مجله زنان)

304-قضاوت زنان (نقد آية الله معرفت …)

305-قطع اعضای مردگان و پيوند آن ( تشريح الميّت؛بحث فقهی)

*قواعد ضروری فقه مورد استفاده در علم حقوق(تکراری)

306-قواعد فقهی (مجموعه يادداشتها و فيش ها)

307-قوانين خوبی داريم اما خوب عمل نمی شود( =قوانين خوبی داريم اما خوب اجرا نمی شود)

*قهستان مهد آزادگان( همان تاريخ قاين ،در سه جلد)

308-الکائن فيما صنفه علماء قاين (فهرست آثار مکتوب نويسندگان قاين)

309-کاتوليک تر از پاپ (نقدی به سخن آية الله فهيم درباره زنان)

310-کارشناسی حرفه ای و علمی

311-کتاب احکام (رساله علميّه)

312-کتاب،نويسنده و خواننده

313-کتابشناسی،حجاب (م- پيام زن)

314-کتابشناسی زنان،کنترل مواليد( م -پيام زن)

315-کتابشناسی زنان(مفصل در..)

316-کتابشناسی مادر(م – پيام زن)

317-کتابنامه زنان، الف=250 برگ در دو دفتر

ب=2 دفتر جلد و فصل بندی شده (کتاب ) ج=فيش

318-کتابنامه قاين

319-کتک زدن زنان يکی از آثار رياست مردان ( م- زنان)

320-کتک زدن زنان( =خشونت عليه آنان وتجديد نظر درمقاله ياد شده)

321-کربلا،مهره های حساس

322-کفار؛فقه و حقوق بشر!

323-کفار،اسلام و فقه اسلامی(=کفار ، فقه وحقوق بشر)

324-کلام جديد

325-کنترل زنان،کنترل جمعيّت،کتابنامه(کامل ، آنچه در مجلّه پيام زن چاپ شد فقط کتابنامه بود)

326-کنترل مواليد (نقد رساله نکاحيه…)

327-کنوانسيون رفع تبعيض از زنان،موافقتها و مخالفتها (فقهی و سياسی)

328-کودک،سن کيفری و فقه اسلامی

329-کودک،ولايت قهری و نظريه های فقهی

330-کودکان؛آزادی عقيده و بيان

331-کودکان؛تربيت و آموزش

332-کوله بار زندگی

333-گذری بر پيشينه تهاجم فرهنگی( م- پيام زن)

334-گزيده غزليات حافظ همراه با حواشی و يادداشت ها

335-گزيده کليات سعدی( سعدی،نگاهی به آثار برجای مانده)

336- گناه

337-گواهی دادن زنان؛چرا نابرابر؟ (نقدی بر سخن آية الله بجنوردی)

338-لاله کوير (پادشاه خاتون…) (م- پيام زن)

339-ليلی و مجنون

340-ماه شرف خانم (مستوره کردستانی) (م- زنان)

341 -مأخذ شناسی قرآنی ادعيه

342-مأخذ شناسی قرآنی روايات

343- مأخذ شناسی قرآنی روايات زنان

344-مانيفست ترجمه قرآن

345-مانيفست لغوی قرآن

346-مانيفست اصطلاحات قرآن

347-مانيفست داستانهای قرآن

348-مبانی فقهی ديدگاه برابری در طلاق (م-پيام هاجر)

349-متعه،نگاهی ديگر

350-متعه زنان(=ازدواج موقت ، فيش)

351-متدلوژی تحقيق در مسائل زنان (نظريه نويسنده)

352-متدلوژی تحقيق در مسائل حقوق زنان (نقد مقاله…)

353-مجازات اشد در تعزيرات حکومتی(م- ناظر)

354-مجمع تشخيص مصلحت نظام آيا قانونگذار؟

355-مجموعه کامل قوانين و مقررات تعزيرات حکومتی 1378 (پر حجم،نمی دانم چند صفحه)

356-محتسبان و کنترل بازار

357-محلل،تحليل و عاريه..

358-محمد خاتم انبيا(ص)

359-مخاطب قرآن،زنان يا مردان؟

360-مخاطبان دين

361-مراقبه

361-مردم ايران

363-مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بد هد!(م- زنان =طلاق ديد گاه..)

364-مرزبندی جنسيتی محرم و نامحرم

365-مسائل مستحدثه

366-مستشاری زنان (م-پيام زن)

367-مستثنيات دين،ضابطه و مفهوم(م- ناظر)

368-مسلمانان و حقوق اداری…( م- ناظر)

369-مسند القهستانيين

370-مسيونرها(برای سازمان تبليغات اسلامی قم 1372)

371-مشاغل زنان (قضاوت،فتوا،امامت،رهبری سال 1369 نشر … ولی چاپ نکرد) 1-225 برگ اصل دست نوشته و تايپ شده2- فيش

372-مشروعيت کنترل بازار توسط دولت( م- ناظر)

373-مصافحه مردان با زنان (دست دادن)

374-معارف دينی

375-معرفی قاين

352-معلولان و آموزه های دينی

376-معنی و ضابطه مشمول بودن (م- ناظر)

377-مقدمه ای بر جامعه شناسی دينی

378-مقدمه ترجمه قرآن

379مقدمه تفسير قرآن

380-منسوخاتِ قرآن

381-مقررات کيفری اسلام

382-من از مدعيان اسلام،واهمه دارم (م- جامعه سالم)

383-منطق سلطه يا سلطه منطق (:زنان)

384-منطق صوری(ترجمه)

385-مهريه زنان و فقه اسلامی

386-مهستی گنجوی

387-موقوفات قاين

*-ميراث اسماعيل(از فقه جعفری)

388-ميزان اعتبار شرعی اقرار

389-نبوت،1360، 6 برگ

390-نبوت (پيامبری) زنان

391-نرخ گذاری،ديدگاه های گوناگون در فقه( م- ناظر ور- کيهان)

392-نظام حقوق زن در اسلام،عصری يا ابدی؟(نقد کتاب نظام حقوق زن در اسلام اثر استاد مرتضی مطهری)

393-نظريه دولت در فلسفه سياسی مسلمانان

394-نظريه تعادل حقوق زنان و مردان،سياسی و ناکارآمد؛(نظريه تعادل؛سياسی و کلامی و ناکارآمد)

395-نفقه زوجه در فقه اسلامی

396-نقد انديشه دينی

397-نقد ترجمه و تفسير آقای بهبودی،نقد تفسير آسان (تفسير آقای بهبودی)

398-نقد خطبه های نماز جمعه تهران… (آيه الله يزدی :طبق کدام00)

399-نقد کتاب خيراتيه برای مجله نور علم

400-نکاح آيا معامله است؟

401-نگاه تحليلی به زن .ملا جلال الدين محمد بلخي-گزارش به نثر معاصر محسن سعيدزاده

402-نگاهی به حقوق زنان بعد از انقلاب

374-نگاهی به رساله های بلوغ

403-نگاهی به پيشينه تعزيرات حکومتی (م- ناظر)

404- نماز (مجموعه يادداشتها)

405-نماز جماعت زنان و امامت آنان،نماز زنان،پيش نمازی زنان (امامت جمعه و جماعت)

406-نمايه آثار حقوقی_فقهی نشريه ناظر (جزوه 37 ص)

407-نمونه ای از دستورالعمل محتسبان( م- ناظر)

408-نهج البلاغه (يادداشتها و فيش ها)

409-نوروز در فرهنگ دينی

410-نويسندگان وپژوهشگران قاين از آغاز دوره اسلامی تا کنون(عصر حاضر)

411–نيروی دادگری در ايران،از تئوری تا عمل

412-واژه نامه ايرانی

413-واژه نامه روائی

314-واژه نامه عربی

415-واژه نامه فارسی بر اساس لغت نامه های عربی

*-واژه نامه قرآنی(فرهنگ..)

416-و اما پاسخ ما (در پاسخ به مقاله روزنه های ايجاد ترديد ومقاله دو ديدگاه 1-صاحب نقد:خود محوری و جزم انديشی 2-با جزم انديشی،حفره های عميق در دين ايجاد نکنيم. تکراری)

417-وحدت (شيعه و سنّی)

418- خشونت جنسی غير متعارف نسبت به همسر

419-وقتی که شيطان حرف می زند (… درباره زنان)

420-ولايت بر فرزند

421-ولايت پدر،مفهوم و دامنه به علاوه نقد و پاسخ نويسنده به ناقد( م- زنان)

422-ولايت پدر،مادر،جدّ پدری (مجموعه فيش ها و يادداشتها)

423-ولايت فقيه استمرار امامت ( =بحثی کوتاه پيرامون ولايت فقيه در اسلام)

424-ولايت فقيه و کنترل حوزه های علميه (برای سمينار……1373)

*هزار و يک نکته برای زندگی کردن…( حجم بيشتر آن،به کتاب چهل ستون زندگی منتقل شد)

425-هنرهای تجسمی (مجسمه سازی …)

426-هفت باغ(زندگی نامه حضرت فاطمه عليها السلام)

427-يوسف و زليخا

428-يادداشتهايی درباره حافظ و مولوی (سبک شناسی،شخصيت شناسی)

توضيح در باره برخی از همان آثار:

13-اتوبيوگرافی

شرح حال نويسنده به قلم خود اوست.يادداشت خاطره های جذابی از دوره قضاوتِ او.مجموعه يادداشتها و فيش ها و اسناد اين کتاب بالغ بر دو هزار صفحه است.تصميم دارم – انشاءالله – به مناسبت پنجاه وششمين سال تولدم جلد اولش را منتشر کنم.

30-اسلام و دولت

بررسی موضوع دولت از ديدگاه اسلام است.اين بحث سياسی ولی بر مبنای مذهب عنوان شده و دارای نکته های خواندنی فراوانی است

37-ترجمه روايات زنان

مجموعه رواياتّ زنان را گرد آوردم و سپس به ترجمه آن اقدام کردم،اين ترجمه کامل نشده اما بسيار با اهميت و پر ارزش است.

38-تفسير روايات

تفسير روايات مثل تفسير قرآن از اهميت والايی برخوردار است اما به لحاظ دامنه وسيع آن،کتابی درباره تفسير روايات نوشته و منتشر نشده است.اينجانب اقدام به اين امر نموده و روايات برگزيده را در يک جلد تفسير کرده ام.(کتاب دارای نواقصی است که بايد مرتفع شود)

39-تفسير روايات زنان

ترجمه روايات زنان،عنوان کتاب ديگری بود.تفسير روايات زنان عنوان سومين کتابی است که درباره زنان از نگاه احاديث نوشته ام.اين کار هنوز کامل نشده ولی از اقدامات درخور توجه نويسنده است.

66-عرفان

مباحث متفرقه ای درباره عرفان و تصوف به ويژه تصوف ايرانيان در دوره اسلامی است.

74-عرفان زنان

مباحث کلامی و عرفانی زنان و نمونه های تاريخی زنان عارفه ايرانی و مسلمان.

Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: