RSS Feed

زیب النساء

kh

به ياران گفت كز خاكي و آبي
نديدم كس بدين حاضر جوابي
حاضر جواب در نزد عوام فردي است كه براي هر سخن جوابي دل پذير آماده در آستين داشته باشد . اما در ادب دل پذيري ِ حاضر جوابي اگرچه كمابيش همچنان است كه در نزد عوام ؛بيشتر به خاطر انطباق با سنت هاي ادبي است و گاه نيز تنها براي اهل ادب دل پذير است كه اگرچه سخن دل پذير نداشته باشند دلي سخن پذير دارند. نمود حاضر جوابي در ادبيات را مي توان در مناظره هاي مختلف ادب پارسي به تماشا نشست . اما حاضر جوابي جلوه گاه هاي ديگري نيز در ادب دارد كه بديهه گويي از آن شمار است .
در بديهه گويي شاعر بي آن كه مجال انديشيدن داشته باشد با تكيه بر ذوق پرورده ي خويش به تجربه اي شعري دست مي يازد.اما نوعي از بديهه گويي در مشاعره بين شاعران رايج بوده كه بيشتر در قالب « فرد» جلوه گري كرده است و اين نوع مصداق حاضر جوابي مورد نظر ماست.
يكي از شاعران حاضر جواب ِ بديهه گو زيب النسا مخفي است كه حكايت هاي گوناگوني از عجايب او نقل مي كنند . در كتاب تاريخ ادبيات صفا از زيب النسا در مطاوي شرح حال اورنگ زيب تنها نامي آمده و وعده ي دكتر صفا به شرح كامل احوال او در بخش شاعران محقق نشده ولي جاي شكر است كه كتاب ادبيات فارسي دوم دبيرستان حداقل مختصري از شرح حال او را آورده است .همچنين كتاب زنان سخنور صص 157-188 و كتاب مخزن الغرائب صص 420-423 به زندگي اين شاعر پرداخته است . مختصر مفيدي نيز در لغت نامه الكترونيكي دهخدا آمده است . به دنبال اطلاعات بيشتر از زيب النسا به مقاله اي از آقاي سيد محسن سعيد زاده برخوردم كه جهت برخورداري خوانندگان در ادامه مطلب درج مي شود.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
زيب النسا، چهره «مخفي» «قسمت هفتم»
سيد محسن سعيدزاده
«معرّفي چهره بانوان هنرمندي كه با ذوق و قدرت ابتكار خويش توانسته‏اند آثار ارزشمندي را بر جاي بگذارند يكي از فضيلتهايي است كه در دستور كار مجله پيام زن قرار دارد. جاي بسي خوشحالي است كه چنين چهره‏هايي به فراوان در تاريخ هنر به معناي گسترده آن وجود دارد و تأسف از اين است كه بسياري از اينان براي جامعه ما شناخته شده نيستند. اينان سرمايه‏هاي فرهنگي و معنوي هميشگي ما هستند كه نبايد تنها در ميان كتابها و حداكثر در اذهان بخش محدودي از صاحب نظران باقي بمانند. اينان حيات معنوي و بقاء فرهنگي خويش را از اسلام و باورها و ارزشهاي حاكم بر آن اندوخته‏اند و در جاي جاي سرزمين گسترده اسلامي، جزئي جدايي ناپذير از تاريخ امتهاي اسلامي گشته‏اند و به امت اسلامي تعلق دارند. گستره ادب پارسي در مشرق زمين و نفوذ آن در جهت شرق بويژه هند قديم توانسته است دامنه آثار و شخصيتهاي برجاي مانده در ادبيات فارسي را افزايش دهد.
زيب‏النسا يكي از چهره‏هاي شاخص در ميان بانواني است كه با آثار خويش در ادبيات پارسي توانسته‏اند جزئي از پيكره تاريخ ادب پارسي باشند.»
و اينك: آنچه در قسمتهاي گذشته آورديم شرح جامعي از زندگي اجتماعي، ادبي و اعتقادي اين شاعر گرانقدر است كه در باور ما توانسته است براي علاقمندان جالب و خواندني باشد. در طي اين مقالات با خاندان زيب‏النسا، اساتيد، همفكران و دوستان، آثار و نمونه‏هاي شعر و تحليل ديوان زيب‏النسا آشنا شديد. در آخرين قسمت بعد از اشاره به آثاري كه با نام اين بانوي شاعر نوشته شده در باره درگذشت او توضيحي خواهد آمد. آنچه در آخرين قسمت اين مقالات مي‏تواند براي محققان و علاقمندان پژوهش در باره زندگي اين بانو بسيار مفيد باشد ذكر منابع و مصادآثاري كه به نام زيب‏النسا نوشته شده است:
فضلاي معاصر زيب‏النسا آثار علمي و ادبي چندي را به نام وي تزيين كرده‏اند. شايد هم خودش دستور نوشتن آنها را صادر نموده باشد. به هر حال، از سخن تذكره نويسان » 2 ـ مثنوي (قصيده) كه كرشمه تيغ و م» 2 ـ مثنوي (قصيده) كه ميرزا محمدعلي ماهركشميري در وصف زيب‏النسا سروده است. برخي از ابيات آن را «اصلح‏ميرزا» به اين صورت گزارش كرده است:
مي‏دهد گفتار تو جان، كشته زار تو را ظاهرا خاصيت عيسي است گفتار تو را آرزو دارم كه چون پروانه جان سازم نثار بار ديگر چون ببينم شمع رخسار تو رار **
بيا كه زلف كج و چشم سرمه سا اينجاست نگاهِ گرم و اداهاي آشنا اينجاست كرشمه تيغ و مژه خنجر و نگه الماس شهادت ار طلبي دشت كربلا اينجاست **
كتابخانه عالم ورق ورق ديدم خط تو ديدم و گفتم كه مدعا اينجاستيد آنچه نوشتم عين سخن اصلح ميرزاست، ولي در تذكره‏هاي ديگر، يك مثنوي شانزده بيتي از ماهر به ايشان و نيز به عمه او نسبت داده شده است كه اين بيت جزو آن است:
به ذات او صفات كردگار است كه خود پنهان و فيضش آشكار است 3 ـ زيب عصمت كه ملاعبدالغفور به دستور زيب‏النسا در سال 1084 نوشته است. موضوع آن داستان علاقه دختري به نام «مينا» نسبت به پسري به نام «ساتن» بوده است كه توسط عبدالحميد لاهوري در دوره اكبرپادشاه (963ـ1014) به زبان هندي به نظم در آمد و ملاعبدالغفور آن را به دستور زيب‏النسا به نثر فارسي برگرداند. نسخه‏اي از آن در موزه ملي كراچي پاكستان وجود دارد.
شرح شافيه زيب‏النسا
متن از ابوعمرو، عثمان‏بن عمر نحوي (570 ـ 646) و شرح از ابوالفتح هاشمي ملتاني (مدرس) و به نام زيب‏النسا دختر اورنگ زيب است.ابوالفتح‏درمقدمه‏وي‏رابه‏القابي‏چون‏ملكه‏دوران،حافظه‏قرآن،جماجم احسان‏ستوده‏است.دونسخه‏ازآن‏دركتابخانه‏گنج‏بخش‏پاكستان‏موجوداست.
در گذشت زيب‏النسا
جمع زيادي از مورخان، بلكه تمام آنها وفات او را سال 1113 قمري در زمان حيات پدرش ذكر كر «وادخلي جنتي» كه گفته شده با كم كردن يك عدد، همان سال 1113 حاصل مي‏شود. و ديگري گفته است:
آه زيب‏النسا به حكم قضا ناگهان از نگاه مخفي شد منبع علم و فضل و حسن و كمال همچو يوسف به چاه مخفي شد سال تاريخش از خرد جستم گفت هاتف: «كه ماه مخفي شد» جمله «كه ماه مخفي شد» بر مبناي حساب حروف ابجد، بيانگر سال 1105 است. به همين دليل، برخي از تذكره نويسان معتقدند كه اين زيب‏النسا، دختر اورنگ زيب نبوده است. استناد آنها همين قطعه تاريخ و منبع سخنشان، اعتقاد و حدس مي‏باشد و گرنه در جايي نوشته نشده است.
عده‏اي مي‏گويند مخفي براي سنگ مزار خود اين بيت را سروده است:
بر مزار ما غريبان ني چراغي ني گلي نه پر پروانه سوزد ني صداي بلبلي اين بيت را به نور جهان بيگم نيز نسبت داده‏اند و برخي آن را به اين صورت ثبت كرده‏اند:
ني پر پروانه سوزد ني صداي بلبلي برمزارما غريبان ني چراغي ني‏گلي همين نويسنده اضافه مي‏كند اين بيت بر سنگ قبر نورجهان بيگم نوشته شده است. (تذكره شعراي پنجاب، سرهنگ خواجه عبدالرشيد، ص 168ـ169)
مشابه اين بيت به مولانا تجلّي متوفاي 1048 نسبت داده شده است كه در زير بدان اشاره مي‏كنيم:
بر مزار ما شهيدان نه چراغي نه گلي هرطرف‏پروانه‏درطوف است و هر سو بلبلي زيب‏النسا مي‏گويد:
بر تربت ما روشني شمع محال است پروانه ز بس بر سر خاكستر ما ريخت
مخفي براي سنگ مزار خود:
برمزارماغريبان ني چراغي ني گلي
نه پر پروانه سوزد ني صداي بلبلي
منابع شرح حال
1 ـ تذكرة‏الخواتين، ملك‏الكتاب شيرازي، ص139ـ140، چاپ 1306.ق.
2 ـ خيراتٌ حسان، محمد حسن‏خان صنيع‏الدوله (وزير انطباعات ناصرالدين شاه)، ج2، ص18ـ19، چاپ تهران 1305.ق، فارسي.
3 ـ از رابعه تا پروين، كشاورز صدر، ص204ـ211، چاپ تهران (كاويان) تاريخ مقدمه آذر،1334.
4ـ الذريعه الي تصانيف‏الشيعه، علامه آقا بزرگ تهراني، ص674ـ677 و 915 و1019ـ1020 چاپ دارالأضواء بيروت، عربي.
5 ـ محروم وصال زيب‏النسابيگم، صاحب‏زاده محمد عبدالقدوس خان، چاپ هند (اردو).
6 ـ زنان سخنور، علي‏اكبر مشيرسليمي، ج2،ص157ـ167، چاپ تهران علمي، چاپ دوم.
7 ـ طبقات سلاطين اسلام،استانلي‏لين پول، ترجمه عباس اقبال، ص297،انتشارات دنياي كتاب، چاپ دوم،1363.
8 ـ ديوان مخفي، به كوشش احمد كرمي، چاپ تهران، سلسله نشريات ما، 1362، چاپ اول.
9 ـ ديوان مخفي، به همت مولوي عبدالخالق، چاپ هند (لكهنو) جمادي‏الاول 1316.
10 ـ صبح گلشن، علي حسن، ص293، چاپ هند، 1295.
11 ـ كاروان هند (دو جلد)، احمد گلچين معاني، ص62ـ65 و 167 و 1245 و 1265ـ1271، آستان قدس رضوي، 1369.
12 ـ مجله هنر و مردم، شماره 172، ص43، مقاله «معماي ديوان مخفي» نوشته احمد گلچين معاني ـ و شماره130، ص 56ـ57، مقاله
«مخفي و عاقل» نوشته علي‏نقي بهروزي.
13 ـ تذكره، اختر تابان.
14 ـ تذكره آفتاب عالمتاب، نظام‏الدين‏بن قهرالدين. گفتني است كه كاروان هند و فهرست موزه ملي كراچي قاضي اختر نوشته‏اند.
15 ـ عرفات‏العاشقين، تقي اوحدي.
16 ـ سرو آزاد، مير غلامعلي آزاد حسيني بلگرامي. اين كتاب جلد دوم كتاب مآثرالكرام او به شمار مي‏آيد. خزانه عامره، ميرغلامعلي آزاد حسيني بلگرامي، ص43ـ47ـ112ـ114 و 116ـ119ـ و 129ـ132، چاپ حيدرآباد هند، 1331.ق.
17 ـ تذكرة‏الشعراءالمعاصرين، فرين لاهيحي، چاپ لكهنو و اصفهان و نولكشور.
بر تربت ما روشني شمع محال است
پروانه ز بس بر سر خاكستر ما ريخت
در اين قسمت بيش از 90 منبع در باره زيب‏النسا معرّفي شده است.
18 ـ كلمات‏الشعرا (تذكره سرخوش)، محمد افضل سرخوش، به تصحيح صادق علي دلاوري و مقدمه محمد اقبال، ص30ـ31 و33 و40 و 74ـ75، چاپ لاهور، 1942.م.
19 ـ مآثر رحيمي، ملاعبدالباقي نهاوندي، ج2، ص745 و 755 و
ج4، ص1259ـ1263، در سال 1025 هجري تأليف شده است.
20 ـ بزم ايران، سيد محمدرضا طباطبايي، ص268 و 279 و 280 و 374 و 416 و 478، چاپ مطبوعات ديني، قم، 1380.ق.
21 ـ مجمع محمود، نسخه خطي كتابخانه ملي ملك وابسته به آستان قدس رضوي، تهران.
22 ـ تذكره مختصر شعراي كرمانشاه باقر شاكري، ص163، چاپ سعادت كرمانشاه 1337.
23 ـ يد بيضا، آزاد بلگرامي.
24 ـ اويماق مغل (تاريخ و تذكره)، ميرزا محمد عبدالقادر خان، ص553، چاپ 1219.ق.
25 ـ تذكره نصرآبادي، به همت وحيد دستگردي، ص61ـ62 و 181ـ182 و 279ـ280 و 392، چاپ فروغي، تهران.
26 ـ گلستان مسرّت (علائق المعاني)، ميرزا عبدالرحمان خان‏بن محمد روشن(شاكر)، ص455، چاپ كانپور، 1267.ق.
27 ـ فرهنگ سخنوران، ج1، ص411 و 418 و 467 چاپ جديد، طلايه، تهران و چاپ قديم، ص529ـ276.
28 ـ قاموس‏الأعلام، 6ـ2449.
29 ـ ريحانة‏الادب، ج5 و 6، ص264ـ265، چاپ جديد.
30ـپرده‏نشينان‏سخن‏گوي،ماگه‏رحماني،چاپ‏كابل1331.ش. ص39ـ48.
31 ـ تذكره حسيني، ص309 و 324.
32 ـ مجله هلال، شماره 3، ص12 و شماره 4 ص4، چاپ پاكستان.
33 ـ مجله كابل، شماره3، ص969.
34 ـ نتايج‏الافكار، 191ـ192 و 649، چاپ هند.
35 ـ تحفه سامي، ص278، چاپ تهران علمي.
36 ـ مرآة الخيال، ميرشيرعلي خان سودي، ص78 و82 و 83 و 90ـ چاپ بمبئي، 1324.ق.
37 ـ فهرست نسخه‏هاي خطي فارسي، احمد منزوي، ج3، ص2448، چاپ تهران مؤسسه فرهنگي منطقه‏اي، 1350.
38 ـ فهرست نسخه‏هاي خطي كتابخانه گنج بخش پاكستان، احمد منزوي، 46ـ47ـ1099ـ1481ـ1482 و 1490ـ1493، چاپ پاكستان، 1359، چهار جلدي.
39 ـ منتخب‏اللطايف، رحم‏علي‏خان متوفاي 1226قمري، به همت سيد محمدرضا جلالي نائيني و سيد اميرحسن عابدي، ص374 و 534، چاپ تهران، 1349.
40 ـ فهرست بنگال(نسخه‏هاي خطي)، ص115.
41 ـ فهرست عبداله، ج2، ص350ـ351 و 531.
42 ـ فهرست دكتر محمدبشير حسين، ج1، ص628، شماره‏هاي 41ـ43 از فهرست نسخه‏هاي خطي.
43 ـ هدية‏العارفين، ج1، ص375.
44 ـ فهرست مشترك ايران و پاكستان، احمد منزوي، ج9.
45 ـ فهرست چاپي خان بابامشار، ج2، ص2309 و 2368ـ2369، چاپ تهران، 1351.
46 ـ تاريخ ده‏هزار ساله ايران، عبدالعظيم رضايي 340ـ341 تهران، اقبال، 1363، چاپ اول.
47ـ هفت‏آسمان،مولوي‏آغااحمدعلي‏احمد،ص145،1873كلكته.
48 ـ فهرست نسخه‏هاي خطي فارسي موزه ملي كراچي، پاكستان، سيد عارف نوشاهي، ص505ـ506 و 527ـ528 و 678ـ679 و 748، چاپ اسلام‏آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان،1362.
49 ـ تذكره شعراي پنجاب، سرهنگ خواجه عبدالرشيد، ص168ـ169، چاپ آكادمي كراچي، 1346خورشيدي.
50 ـ زيب‏النسا اور ديوان مخفي، افضل امام پهلواري، مجله مهر نيمروز، كراچي، آوريل1958.
51 ـ شعرالعجم في‏الهند، اكرام‏الحق، ص35، چاپ هند،1961.
52 ـ فهرست ريو، ج2، ص702.
53 ـ ديوان مخفي (زيب‏النسا) با مقدمه عبدالباري آسي، لكهنو، چاپ 1929ميلادي.
54 ـ حديقة‏الشعرا، ج سوم، سيداحمد ديوان‏بيگي، 2159ـ2161، با تصحيح و تحشيه عبدالحسين نوايي، چاپ تهران،1336.
55 ـ سرير كشمير (كه جلد پنجم كتاب:الهند است)، باباطالب اصفهاني، ص182، چاپ هند، 1899، به زبان اردو.
56ـتاريخ‏هند،ث.ف.دولافوز،ترجمه‏سيدمحمدتقي‏فخرداعي‏گيلاني، ص186و188ـ191 و 194، از نشريات كميسيون معارف تهران،1316.
57 ـ تذكره شعراي كشمير (كه تكمله تذكره شعراي كشمير محمداصلح ميرزاست و چهار جلد است)، سيدحسام‏الدين راشدي، ج1، ص252 و 262، ج2، ص557 و 666ـ670 و 591 و 1019، ج3، ص1343ـ1419، ج4، ص1440ـ1441 و 1429ـ1446 و 1730ـ1748، چاپ كراچي، آكادمي علوم اقبال، 1346خورشيدي.
58 ـ مجمع‏النفائس، خان‏آرزو، نسخه خطي دانشگاه پنجاب، لاهور، به نقل از شماره 58.
59 ـ هزار ويك حكايت تاريخي، محمود حكيمي، ج2، ص136ـ137، چاپ تهران.
زيب‏النسا در سال 1113ه•• ق در گذشت.
60 ـ شام غريبان، لچهمي نرائن شفيق اورنگ‏آبادي، خطي، انجمن ترقي اردو، پاكستان به نقل از آقاي راشدي.
61 ـ عالمگيرنامه، محمد كاظم، ص368 و 489 و 836 در باره فرزندان عالمگير و ص44 و 194 و 416 و 471 و 478 و 625 و 630 و 843 و 851 و 981 و 1047 در مورد عاقل‏خان، چاپ كلكته1868.
62 ـ شعرالعجم، نعمان شبلي، ترجمه فخرداعي، ج3، ص150، چاپ تهران.
63 ـ تذكره شعراي كشمير، محمداصلح ميرزابن محمد اسلم‏خان
ري است كه به شرح حال زيب‏النسا پرداخته است. جالب است بدانيد منابع معرّفي شده در اينجا، بيش از 90 مورد مي‏باشد. در اينجا ضمن سپاسگزاري مجدد از نويسنده محترم و فاضل توجه شما را به آخرين قسمت مقالات جلب مي‏كنيم.سالم كشميري، به همت حسام‏الدين راشدي، ص96ـ97 و 106ـ109 و 115 و 158ـ159 و 189 و 242 و 279 ـ 280 و 607 و 610 و 611.
64 ـ مآثرالأمرا، شاهنوازخان، ج1 ص9ـ10، ج2 ص821ـ823، چاپ كلكته، 1890.
65 ـ واقعات هند، مولوي كريم‏الدين، ص111 و 123، چاپ نولكشور لكهنو.
66 ـ بهارستان ناز، ص200.
67 ـ تاريخ محمدي، ص175.
68 ـ آتشكده آذر، به همت و حواشي حسن سادات ناصري، ج2، ص854ـ855، چاپ تهران، اميركبير،1337.
69 ـ كعبه عرفان، تقي اوحدي، به نقل از حسن سادات ناصري.
70 ـ تاريخ عالم‏آراي عباسي (سه‏جلد دريك‏جلد)، اسكندر بيك تركمان، ج3، ص720ـ722 افست تهران از روي خط زين‏العابدين فزويني، چاپ دوم، نشر طلوع و سيروس 1364.
71 ـ مفتاح‏التواريخ، طامس وليم‏بيل، ص442، چاپ كانپور،1867.
72 ـ فارسنامه، ج2، ص149، به نقل از الذريعه (گويا مآثرالامرا مورد نظر است كه در اين كتاب، شرح حال او در حرف دال آمده است).
73 ـ تذكرة‏الشعرا، محمد عبدالغي‏خان غني، به همت محمد مقتدي‏خان شرواني، ص40 و 54 و 78 و 82 و 92 و 118 و 122، چاپ علي‏گره هند، 1916.م.
74ـتذكره‏علما،محمدحسين‏صاحب‏آزاد،ص46ـ47،چاپ‏هند(اردو). 75ـتذكره‏علماي‏هند، رحمان علي صاحب، ص45، چاپ نولكشور. 76 ـ تذكره خوشنويسان، غلام محمد، ص95، چاپ هند، 1328قمري، (نگارنده از روي فهرست مراجعه نمود، ليكن در اين صفحه وجود نداشت حتما در جاي ديگري آمده و تنها شماره صفحه اشتباه شده است).
77 ـ تذكره خواتين تيموريه، شايد اثر مولوي محمد رحيم بخش صاحب باشد، ج1، ص63ـ66، چاپ هند، 1322قمري، (شرح حال بدرالنسابيگم خواهر زيب‏النسا به زبان اردو).
78 ـ تذكره مقالات‏الشعرا، ميرعلي‏شير «قانع» (متوفاي1203قمري)به همت سيد حسام‏الدين راشدي، ص488ـ492، چاپ كراچي، 1957.
79 ـ تذكره مخزن‏الغرائب، احمدعلي‏خان هاشمي سنديلوي به همت محمدباقر، ج1، ص197ـ203، تأليف به سال1218قمري، چاپ لاهور، 1968.
80 ـ تاريخ ادبيات فارسي، هرمان‏اته، ترجمه رضازاده، ص196، شفق، تهران،1337.
81 ـ رياحين‏الشريعه، ذبيح‏اله محلاتي، ج4، ص284ـ286 و 303 و ج5، ص64ـ65، چاپ تهران،1334.
82 ـ اسماءالمؤلفين والمصنفين، ج1، ص375، اسماعيل پاشاالبغدادي .
83 ـ اعلام‏النساء في عالمي‏العرب والإسلام، عمررضا كحاله، ج5، ص32، چاپ دمشق،1959.
84 ـ مشاهيرالنسا، محمد ذهني، به نقل از عمررضا كحاله .
85 ـ تذكرة‏الكرام تاريخ خلفاي عرب و اسلام، مولوي سيد شاه‏محمدكبير صاحب ابوالعلا، ص661ـ664، چاپ هند، 1924.
86 ـ تذكرة ميخانه، عبدالنبي فخرالزماني قزويني، با حواشي احمد گلچين‏معاني،ص294و804ـ805،چاپ‏تهران،اقبال، چاپ سوم، 1362. 87 ـتذكره‏صحف‏ابراهيم،نسخه‏عكسي‏دانشگاه‏تهران،كتابخانه مركزي.
88 ـ تذكره شفينه خوشگو، نسخه خطي دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي، حرف س.
89 ـ روز روشن. ص201.
90 ـ زينة‏الزمان في تاريخ هندوستان، موسوم به تاج‏التواريخ و سلالة‏السير، اثر ميرزا محمد ملك‏الكتاب شيرازي، چاپ بمبئي،
1310قمري، ص43. اين كتاب در باره اعضاي خاندان زيب‏النسا، مطالبي عنوان كرده است.
91 ـ ناول زيب‏النسا، به زبان اردو.
يادآور مي‏شود تعداد زيادي از منابع ذكر شده را نگارنده خود نديده و احيانا دسترسي نداشته است. ذكر آنها، صرفا براي اطلاع خوانندگان محترم مي‏باشد. پايان.

Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: