RSS Feed

سجده برای آدم؛ نه بر آدم

گزارش جلسه تفسير قرآن مورخ سه شنبه22/12/1391)
[اين مبحث بازسازی وتکميل شده بحث پيشين در همين زمينه است، که پيش از اين دروبلاگ ام گذاشته بودم[
درجلسه بحث تفسير قرآن اين هفته ادامه گفت وشنود های اين کمترين بادوستان عالم وفاضل ونقاّد حاضر در جلسه پيرامون خلافت انسان کامل ، ادامه يافت. دوستی از مردان کريم ودانشمند واهل فضل، مطالبی را درباره دفاع از نظريه خلافت انسان بيان کرد؛ وسه رکن عظيم برای استدلال خويش عنوان نمود.او گفت: بحث خلافت بحثی عرفانی است؛ در اين حوزه، اولاً- انسان کامل بر ديگران ولايت دارد؛ ثانياً او مسجود ملايک است؛ ثالثاً -خدا به او کرامت داده واورا گل سر سبد موجودات ساخته. ومن بر سخن آن عزيز انتقاد کردم وگفتم هرسه مطلبی که اظهار کردند؛ ادعائی بيش نبود وبايد اثبات شود. وخودم در ردّ هرسه رکن استدلال ايشان بيان کوتاه وفشرده ای داشتم.برآن شدم تا هرسه مطلب را گزارش کنم.وچون مطلب سجده بر آدم، از قبل مورد تحقيق قرار گرفته بود، از اين مطلب آغاز کردم. از همه خوانندگان عزيز درخواست دارم که نظر گرامی خود، به ويزه انتقاد خويش را درج کنند ويا به گوش اينجانب برسانند. سپسگذارم- محسن سعيدزاده.بيست وسوم اسفند 1391 ؛ قاين

فرشته ها ؛ آيا برای آدم سجده کردند؟ يااورا سجده کردند؟

ازآغاز طرح قصه خلقت توسط تورات وبعد از سوی قرآن، پرسشهای فراوانی درباره آدم وزن او وبهشتی که در آنجا بود وهبوط وی به دنيا و..درميان پيروان دين مطرح بوده است؛ از قبيل اينکه: آيا سجده بر غير خدا جايز است؟ چرافرشته ها آدم را سجده کردند؟ مسجود شدن آدم از عظمت او خبر ميدهد، يا از تواضع فرشته ها وتعبد آنان؟به گفته يک دوست اهل بينش،آيا ملايکه آدم اوليّه دست ساز خدا را سجده کردند، يا نوع بشر را در مثال همان يک نفر؟وسجده آيا مثل همين سجده مسلمانان در نماز بود؟ يا سجده معنی ديگری دارد؟به قول عزيز ديگری،چگونه آدم (که آنرا به نوع انسان تعميم ميدهند)مسجود ملائکه باشد واز سوی ديگر همين ملايکه اورا می پايند وهمه امور اورااز زندگی ورزق وبيماری ومرگ در اختيار دارند؛ واوکاملا تحت نظر واقتدار وجبر وقهر همين ملايکه است؟
در قرآن، اين آيه ها از سجده برای ملايکه سخن گفته اند.الإسراء : 61 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً/
البقرة : 34 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبى‏ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ/
الأعراف : 11 وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدينَ/
الإسراء : 61 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً/
الكهف : 50 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُوني‏ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمينَ بَدَلاً/
طه : 116 وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبى/‏
-آيه اول – سی وچهارم سوره بقره: وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئكَةِ اسْجُدُواْ لاَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبىَ‏ وَ اسْتَكْبرََ وَ كاَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ/در آن وقت که آدم را بساختيم، فرشتگان را امر کرديم برای او سجده کنند.وسجده کردند؛ مگر ابليس که واپی خزيد وخودرا بزرگ پنداشت؛ واوباور نداشت آدم از او بهتر است.
اسجدوا -ريشه اين کلمه را هم آرامی دانسته اند،در کتيبه های آرامی (کتيبه شماره (3) ادسای زاخو) به معنی: از روی احترام سجده کردن آمده است.در آيه 3 از کتاب دانيال باب ششم به معنی تعظيم کردن و خم شدن آمده است.
لاَِدَمَ فَسَجَدُواْ – دو جواب از امام صادق عليه السلام پيرامون سجده برآدم به دست ما رسيده است.اول- از آن امام پرسيده اند چرا فرشته ها بر آدم سجده کردند؟ پاسخ داد:« ان من سجد بامر اللّه فقد سجد اللّه» -«هرکس به امر خدا(برديگری) سجده کند، بر خدا سجده کرده است.» در واقع اين روايت سجده بر آدم را به معنی مسجود واقع شدت او تلقی کرده است. (وسائل الشيعة چاپ بيست جلدی،شماره 8256)
دوم – فضل بن حسن طبرسی درباره سجده پدر ومادر وبرادران يوسف (ذيل آيه100 سوره يوسف،) روايت کرده که از او پرسيده اند چرا آنان برای يوسف سجده کرده اند؟پاسخ گفته است:«انّ السجود کان للّه شکراًله کما يفعل الصالحون عند تجدد النعم والهاء فی قوله «له»عائدة الی اللّه ای اسجدو اللّه علی هذه النعمة وتوجهوا فی السجود اليه کما يقال صلّ للقبلة ويراد به استقبالها» – «سجود آنان برای خدا وبه منظور سپاسگذاری از يوسف بود؛چنان که انسانهای صالح کار برای هر نعمت نو، خدارا سجده ميکنند.ضمير هاء در کلمه له به خدا بر ميگردد؛ يعنی برای خدا سجده کنيدبه جهت اين نعمت ودر سجده خود متوجه خدا باشيد؛ چنانکه گفته ميشودبه جهت قبله نماز بخوانيد ومنظور گوينده رو به قبله شدن است» وما اين پاسخ را برای اين مورد نيز به کار برديم. (وسائل الشيعة چاپ بيست جلدی،شماره8257)
علیّ بن محمد، ابو الحسن،عليه السلام در پاسخ همين پرسش گفته است:«کان السجود من الملائکة لآدم ولم يکن لآدم، انمّا کان ذالک منهم طاعة للّه وتحيّة لآدم» – « سجده فرشته برای( خاطر تولد) آدم بود،نه بر آدم؛سجده فرشته اطاعت آنان از خدا بودوتحيّت گفتن به آدم»اين کوتاهترين وبهترين جواب آن سوال است. (وسائل الشيعة چاپ بيست جلدی،شماره8257)
حسن بن علی بن محمد معروف به عسکری،عليه السلام، درکتاب تفسير خودش،در پاسخ همان پرسش به نقل از پيامبر،چنين گفته است:«لم يکن له سجودهم، يعنی الملائکة لآدم؛ انمّا کان آدم قبلة لهم، يسجدون نحوه للّه عز وجلّ وکان بذالک معظماً مبجلاً له ولاينبغی لاحد ان يسجد لاحد من دون اللّه» – « سجود فرشته ها برآدم نبود؛آدم قبله آنان شده بود ورو به سوی آدم برای خدا سجده کردند، واين ازباب بزرگداشت آدم صورت پذيرفت؛برای هيچ کس جز خدا سجده کردن جائز نيست» (وسائل الشيعة چاپ بيست جلدی،شماره8258)
در واقع اين سومين نظريه ای است که از سوی امامان شيعه درباره سجده آدم نقل شده است.
ا الّا ابليس-آيا ابليس با شيطان فرق دارد که در آيه 36 به جای ابليس «الشيطان» آمده است.به نطر می رسد دو کلمه اند، با دو معنی امّا، چون شيطان دارای معنای وسيعی است،ابليس هم شيطان معرفی شده است.
الّا ابليس-پژوهشگران واژه های قرآن در اين مورد قاطع تر از هر موردی گفته اند: که ريشه اين کلمه را بايد در متون مسيحی يافت چه که کاربرد آن با همين معنای مورد نظر در متن های مسيحی ديده می شود .
نکته ای که اين پژوهشگران تذکر داده اند وما را به وحی قرآن دلالت کرده اين است که می گويند:اين واژه تنها از طريق کاربردش در قرآن وارد فرهنگ عرب شده است.
أَبىَ‏ وَ اسْتَكْبرََ : در تحليل سجده ملائکه وسجده نکردن ابليس،امام علی عليه السلام،کبر ابليس را منشأ همه گناهان دانسته است. وحال آنکه امام صادق عليه السلام،گناه اورا مقايسه خودش با آدم، دانسته است. در اينجا ميتوان راهی برای جمع بين دوروايت پيدا کرد وگفت: هردو تعليل درست است، يکی(نظرامام علی) اصل است وديگری( که نظر امام صادق بود) فرع آن.درآيه های قرآن صريح وروشن به اين تحليل پرداخته شده واز زبان خود ابليس آمده که او گفت:«چون تو آدم را از خاک آفريده ای ومرا از آتش،( وآتش بر خاک شرف دارد)، چگونه ميتوانستم برای او سجده کنم؟ اين همان قياس است که امام صادق گفت، ومقدمه ای برای يک استدلال سفسطه آميز به شمار می آيد.شيطان سفسطه(وسوسه) کرد. واين نيروی وسوسه ياسفسطه، در نهاد آدم هم موجود است.بنابر اين (به تصديق منطق صوری ارسطوئی که در تعريف سفسطه گفته است: ) سفسطه از تلبيسات ابليس است.علّت انحراف ابليس ورانده شدن او وهم چنين علت انحرافِ آدم وحوا ورانده شدن آنان از آن باغ، وهم چنين علّت انحراف وگمراهی فرزندان آدم ورانده شدن آنان، همين سفسطه است. شيطان برای خودش سفسطه کرد وخودرا براند وبرای آدم وحوا نيز سفسطه کرد وآنان را فريب داد. کسی که خودش را فريب ميدهد وبه خودش هم رحم نميکند،ديگران راآيا فريب نميدهد؟.
آيه دوم- آيه سوره الاعراف ؛7 آيه 11) وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئكَةِ اسْجُدُواْ لاَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ –
مفسران قرآن درباره اين آيه سخنهای متفاوت وعجيبی اظهار کرده اند.تا آنجا که من اطلاع دارم همه اين مفسران اسطوره آفرينش را روايت از يک واقعه خارجی، از يک رخداد حقيقی، دانسته اند. ومن علّت همه لغزشهای ايشان را در همينجا می بينم.
داستان آفرينش، يعنی اسطوره ای که فلسفه دين اسلام برای آفرينش جهان وانسان دارد،( ونوع نگاه خودرا مطرح ميکند،)يک تاريخچه از فعاليت های خدا نيست؛ تا در کتاب ها به عنوان گزاره درج شود. بل که يک تمثيل ويک بيان غير گزارشی وغير جدی با هدف آموزشی واخلاقی است. صرفاً به منظور تبيين آفرينش، به ويژه آفرينش انسان در اولين روزهای تولدش وآشنائی او با ابليس خلق شد؛ولذا نزاع خدا وابليس هم جدی نيست. به قول ملاّی رومی:چون به بی رنگی رسی کان داشتی – موسی وفرعون دارند آشتی /.شباهتی عظيم بل که اتحادی بين اسطوره زردشتی ها ويهوديان از يک سو واسلام از سوی ديگر،وجود دارد.زردشتی ها دونيروی روشنی وتاريکی ويزدان واهرمن را دارند واسلام نور وظلمت وخدا وابليس را.وبقيه داستان عيناً در تورات فعلی موجود است.چنين به نظر ميرسد که اسلام ميان اسطوره های دو آئين يادشده ،تلفيق ايجادکرده وبه منظور اثبات يگانگی خدا وفرار از دوگانگی ظاهری در اسطوره زردشتی، خدارا خالق ابليس ميداند واورا هم پای خلايق تا ابد زنده فرض ميکند.اسطوره آفرينش را حکيمانه ودرست ميدانم؛ ولی برای آن هويّت تاريحی منظور نميکنم. وبر اينم که الحاقات واضافاتی که بعداً دامن اين اسطوره حکيمانه را گرفته است، امر را مشوه نموده است. به ياری خدا بايددر اين مورد نيز بحث کنيم.به هرحال؛ نظر ميبدی را که از دقيق نگاران عالمِ عرصه تفسير قرآن است، عيناً برای شما نقل ميکنم:
ميبدی نوشته:«اقوال مفسران درين آيت مختلف است. قومى گفتند: اين خلق آدم است و تصوير وى، يعنى: خلقنا اباكم و صوّرنا اباكم، يعنى آدم (ع)، بحكم آنكه فرزندان همه از اجزاء اواند، و منفصل ازو خلق آدم را منزلت خلق همگان داد، و مضاف اليه بجاى مضاف نهاد. و قول جمهور مفسران در خلق و تصوير آدم (ع) آنست كه: رب العزة چون خواست كه آدم را بيافريند، بزمين وحى آمد كه: انى خالق منك خلقا، منهم من يطيعنى، و منهم من يعصينى، فمن اطاعنى ادخلته الجنة، و من عصانى ادخلته النار
گفت: من از تو خلقى خواهم آفريد ازيشان هست كه فرمان بردارى كند، و هست كه نافرمان شود. هر كه فرمان بردار بود، او را ببهشت فرو آرم، و هر كه نافرمان بود او را بآتش بسوزم.
پس جبرئيل را فرستاد، تا قبضه‏اى خاك بردارد. زمين بفرياد آمد: انى اعوذ بعزة الذى ارسلك أن تأخذ منى اليوم شيئا يكون فيه غدا للنّار نصيب. زمين بزنهار آمد جبرئيل او را زنهار داد، و بازگشت. ميكائيل آمد بفرمان حق تا قبضه‏اى بردارد، همان شنيد و بازگشت. ملك الموت آمد بفرمان حق جل جلاله. زمين همان گفت. ملك الموت جواب داد كه: و أنا اعوذ بعزته ان اعصى له امرا. قبضه‏اى برگرفت از چهار گوشه زمين، از روى آنكه در آن هم شور بود و هم خوش، هم سرخ و هم سياه و هم سپيد، هم هامون و هم شكسته. لا جرم فرزندان آدم مختلف آمدند چنان كه قبضه خاك مختلف بود، فمنهم الطيّب و الخبيث و الصالح و الجميل و القبيح. از آن است كه رنگهاشان مختلف است، و صورتها و لونها و خلقها مختلف. قال اللَّه تعالى: وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ ملك الموت آن خاك بآسمان برد، و فرمودند تا آن خاك بآب خوش و آب شورتر كردند. ازينجاست كه طبايع و اخلاق فرزندان آدم متفاوت است: بعضى خوشخوى‏اند، و بعضى بد خوى. پس جبرئيل را فرمود تا از روضه مدينه آنجا كه قبر مصطفى است صلوات اللَّه عليه، قبضه‏اى سپيد برداشت، قبضه نورانى كه نور زمين از آن بود، و بحوض كوثر و تسنيم و سلسبيل‏تر كردند، و بيالودند ، و از آن شمامه‏اى بساختند همچون دانه مرواريد روشن، و بآسمانها بگردانيدند، تا آسمانيان و جمله كروبيان و قديسان محمّد را صلى اللَّه عليه بشناختند، و فضل و كرامت وى بديدند، پيش از آنكه آدم را شناختند. پس آن شمامه در طينت آدم نهادند، و مايه خمير وى كردند، و روزگارى چنين فرو گذاشتند، طينا لازبا، گلى دوسنده. پس روزگارى برآمد تا صلصال گشت گلى خشك. صلصل اى صوّت، و حكمت درين گل خشك آن بود تا عالميان بدانند كه كار وى بصنع و قدرت بود نه بطبع و حيلت، فان الطين اليابس لا ينقاد و لا يتأتى تصويره. پس رب العزة بكمال قدرت خويش، و جلال عزت خويش آن را جسدى ساخت افكنده ميان مكّه و طائف بر طريق فريشتگان چهل سال. اينست كه رب العالمين گفت: هَلْ أَتى‏ عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورا».
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج‏3، ص 563و564
بيان ميبدی ،که عيناً ملاّی رومی به نظم آورده وشرح کرده، از نظر شما گذشت. آيا اين داستان توجيه وتفسيری از انسان وطبيعت ورفتار او به دست نميدهد؟.يعنی آيااين قصه سالها بعد از آفرينش انسان،توسط خود انسان (در دوره بعداز پيدايش خط ولذا تاريخ) ساخته شده؟ ياروايتی از يک واقعه حقيقی است؟ يک نظر روشن بينانه ميگويد:که کسی شاهد اين حادثه نبوده،تاريخ بشر نيز معلوم است. دوره زندگی انسان به قبل از تاريخ وبعد از تاريخ تقسيم شده است.واين داستان يک روايت تاريخی از دوره ماقبل تاريخ را نگارش ميکند! رخدادی که هيچ از آن برای ما روايت نشده است؛ بل که روايت آن ساخته شده است.نظر ديگر اين است که اين روايت ها درست است؛ وپيامبران از روی وحی ميتوانند از ماقبل تاريخ نيز حکايت کنند. اين نظر مارا به تعبد وتسليم فرا ميخو.اند ودر برابر امری قرار ميدهد که هيچ کس جرئت مخالفت ندارد.
آيه سوم- آيه 116 سوره طه/ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم: «ای اسجد وا مبارکاً لخلقه آدم» زيرا که گفتيم فرشتگان همه برای مبارکبادی آدم، برای مبارک بودن خلقت آدم، ويرا سجده کنند. خدا هيچ گاه اجازه نمی دهد کسی جز خود اورا سجده کند. چون همه چيز را تحمل دارد به جز شرک را و لذا با توجه به آيه 14 سوره مؤمنون (23) و آيه 7 سوره السجده (32) و آيات مشابه اين مضمون، بر اين باورم که کلمه يا جمله ای در اين فراز مقدر(يعنی مفروض) گرفته شده) است مثلاً همان جمله که در آغاز آوردم؛ و لذا سجده بر آدم غلط است. سجده برای آدم بر خدا درست است. با اين وصف طبرسی مينويسد:« «إِذْ قُلْنا
در اين كه سجده ملائكه براى آدم بچه ترتيبى بوده دو قول نقل شده است:
1-تعظيم و بزرگداشت آدم بوسيله ملائكه كه در روايات ائمه عليهم السلام وارد شده و عقيده قتاده و جمعى از اهل علم و نيز على بن عيسى رمانى همين است و از همين جهت بالاترى مقام انبياء را از ملائكه اثبات كرده‏اند
خ2-خدا آدم را قبله آنان قرار داد و فرمان داد تا بدان سوى سجده كنند كه جبائى و ابو القاسم بلخى و جمعى ديگر گفته‏اند و آن را نيز نوعى تعظيم براى آدم شمرده‏اند. ولى با توجّه به اينكه علت سرپيچى ابليس از سجده آدم اين بود كه خود را بالاتر و برتر ميدانست و ميگفت «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» من از او بهترم. مرا از آتش و او را از خاك آفريدى) بنا بر اين اگر سجده فقط قبله قرار دادن آدم نه تعظيم و بزرگداشت او بود قطعاً ابليس اباء و امتناعى نداشت پس قول دوم درست نيست و صحيح همان وجه اول است»
ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 127

Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

5 responses »

 1. باسلام : از بحث جالب شما لدت بردم ونقد ونظر ی نسبتا طولانی برآن نوشتم اما متاسفانه درارسال دچار مشکل شد . این زمان بگذار تا وقتی دگر.

  Reply
 2. با سلام وخسته نباشید:
  همچنان که درگفتارفرموده بودید سجده فقط وفقط برذات بی همتای باریتعالی جایز است ولاغیر .ظاهرااین سجده ی فرشتگان برای نشان دادن بندگی محض وفرمانپذیری بی چون وچرای اراده ومشیت الهی بودنه خلقت آدمی!! وازطرف دیگربسیاری ازایات فرآنی معنی رمزی ونمادین دارد .این سمبلیک بودن قرآن باعث شد ، که بسیار هم قرآن تفسیر بردارباشد .چنانکه وقتی امام علی خواست ابن عباس را برای محاجه با خوارج بفرستد ازایشان خواست که باسنت با خوارح احتجاج کند نه باقرآن !!زیرا قرآن تفسیر برداراست.البته سجده ی فرشتگان برحضرت آدم نوعی تکریم برای آدم دربرداشت اما این سجده برآدم نبود بلکه براحسن الخالقین بودبرای خلقت آدم همانطور که شما ایراد فرموده بودید .ازاین گذشته این زبان سمبلیک قرآن است که باید به وسیله راسخان درعلم تفسیر وتاویل گردد. به عنوان مثال اگر آیات مبارکه ی سوره «الرحمن »تقسیر وتاویل نگردد وفقط برشکل ظاهری آن حمل گردد آیا بهشت جز یک عشرتکده خواهدبود؟؟!!لذا بسیاری از آیات شریفه قرآن یک معنی ظاهری ویک یاچندمعنی باطنی دارد.چنانکه جدیث نبوی حاکی ازاین معنی است : »ان للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا حتی سبعه ابطن » وهریک ازانسان ها فراخور استعداد خویش یکی ازاین معانی را درک خواهند کرد وفقط راسخان درعلم مغز را برداشته وپوست را نزد عامه انداخته اند..خواجه عبدالله گوید: به بهشت وجور چه نازم مزا دیده ای ده که ازهرنظر بهشتی سازم . پس بهشت هرکس همچون خدایش آن چیری است که بیشتر اوقات ذهن واندیشه اش را مشغول کرده است .ازپر چانگی در محضرشما عذرخواهم فقطخواستم حرفی گفته باشم .
  گرخطا گفتیم اصلاحش تو کن / مصلحی تو ای تو سلطان سخن
  کیمیا داری که تبدیلش کنی / گرچه جوی خون بود نیلش کنی

  Reply
  • چند روزی است که باخودم ميگويم، از اين نوشته ها صرف نظر کنم وبه قول ما قاينی ها وَ پی دلخو افتيديم امّا امروز دوباره دلگرم شدم به اين حقيقت نهفته در کلام شما که: مشتری اين مطلب را، به تعداد نبايد نگريست؛ وبه کيفيبت فهم بايد ديد

   Reply
  • seyedmohsensaeidzadeh

   من که باشم که برآن خاطر عاطر گذرم—لطف ه ميکنی ای خاک درت تاج سرم
   دلبرا بنده نوازيت که آموخت بگو؟— من که اين ظن به رقيبان تو هرگز نبرم

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: