RSS Feed

تفسیر قرآن جلد اول قسمت اول

تفسير قرآن کريم/  جلد اول ؛ سوره حمد-بقره
سيّد محسن سعيدزاده – قاين
اشاره:
 
ترجمه وتفسير قرآن کريم،کار نو وتازه ازراه رسيده محسن سعيدزاده است. ترجمه قرآن او يک ترجمه روشن، معنوی است؛ و نسبت به ترجمه های سنتی- متکی به لفظ- دربازار نشر ترجمه های موجود،برگردانی آزادو انتقادی به شمار ميرود. اين ترجمه قرآن، دارای يک کتابچه (به عنوان مقدمه ترجمه قرآن)، مشتمل بر سبک ترجمه همين مترجم، وانتقاد های متدلوژيک بر ديگرمترجمان ،ونکته های علمی وادبی  می باشد.
تفسير قرآن  اين پژوهشگر ،در حقيقت شرح وتوضيح ترجمه مورد اشاره است.در يازده جلد. يک جلد مقدمه، وده جلد متن. جلد نحست متن تفسير اورا پيش رو داريد، اين شما واينهم لطفی که بذل ميکنيد،حتی تودل خودتان؛ بی آنکه در اينجا کامنت بگذاريد يا لايک کنيد.بفرماييد :
 
(1)  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ – کلمه« الله» از واژه  های رايج در عربستان بوده،ومردم اين کلمه را می دانستند وآنرا به کار می بردند .عده ای بر اين باورند که «الله» ريشه عربی ندارد؛هر چند در ميان عرب ها (به لحاظ استعمال)پر سابقه است . برخی هم آنرا  دارای يک ريشه عربی رايج در عربستانِ جنوبی می دانند وميگويند: اين کلمه در سوگندنامه ها (در کتيبه های کشف شده از عرب ها) ديده می شود.
الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ – در مورد کلمه های:«الرحمان» و«الرحيم» دونظر وسه احتمال وجود دارد:
الف-گروهی برآنند که چون الرحمن عبری و الرحيم عربی است، قرآن هر دو را آورده،برای هر دو گروه مخاطبِ خويش؛ و هردو عبارت اخرای همان اللّه است. ومحسن سعيدزاده تابع اين نظر است و کلمه های الرحمان والرحيم را اسم ميداند ولذا معتقد به معنی کردنشان نيست.
ب- گروهی ديگر که اغلبِ مفسران مسلمان اند،بر آنند که آن دوکلمه،دوصفتِ جدا از هم اند ولذا درباره معنای آن گفته اند:
صفت اول(الرّحمان) به معنای «گستره مهر»، وصفتِ دوم(الرّحيم) به معنای «ويژه مهر»آمده است.
ج-از نگاه برخی:الرحمن به معنی رقت قلب و عطف توجه است؛ واين صفت ميان خود او و بندگانش مشترک است.ولی الرحيم…
به عبارت مشروح تر:درباره اين دو کلمه،  اينک سه نظريه متفاوت مطرح گرديد.نظريه نخست اينکه: دو کلمه اند و دو معنی دارند و الّرحمان از لحاظ معنی شمول (گستره) بيشتری دارد.الّرحمن صيغه مبالغه به معنی مهربانی خدا نسبت به خلق است .يعنی روزی دهندگی،توجه به حال بندگان و دلنوازی و خوشرفتاری با ايشان،باورمند باشند يا نباشند،چرا که اين صفتِ وی شامل همه مخلوقات ميباشد.و با اين حال رحيم هم به معنی مهربانی است و اسم فاعل ولی نوع ويژه ای از مهر را گزارش می کند.به مفهوم مهر خاص خدا برای باورمندان است.بر پايه همين سخن قديمی، جمعی از مترجمان پيش دست و پس آمده،الّرحمان را فراخ مهر،گسترده مهر معنی کرده اند.همان نظريه می گويد که الّرحمان خاص خدا ولی الّرحيم شامل همه آدمها می شود. نظريّه دوم اين است که: برخی گفته اند: الّرحمن يک واژه بيگانه است؛ به معنی خدا امّا ،الّرحيم واژه عربی به معنی دل نازکی و توجه است.نظريّه سوم اينکه:هر دو يک معنی دارند و هر دو به معنی مهرورزی است،هر چند يکی از ديگری پرمعنی تر است (به همان بيان که پيشتر گفتيم)
د-نظرچهارمی نيز می توان يافت (يا به آن پرداخت) ،وآن اين است که:الّرحمن، بر پايه تحقيقات محققان و تأييد خود قرآن،يک کلمه بيگانه است و اصلاً عربی نيست تا بخواهيم برای آن اين همه خود را به زحمت اندازيم.اين نظريه تقريباً مورد قبول (نه مورد توافق نظر) پژوهشگران مسلمان و غير مسلمانِ قرآن است.
بيشتر اين پژوهشگران، الّرحمان را وام گرفته از کتب عهد جديد (متون مدون مسيحيان) می دانند.کلمه الّرحمن برای عرب ناشناخته بود،به همين خاطر مشرکان گفتند:و ما الرحمان؟ انسجد لما تأمرنا؟(60 الفرقان) وبازدر قرآن می خوانيم: «قل ادعو الله او الّرحمان ايّاًماتدعو فله الاسماء الحسنی» (110 الاسراء) اين آيه به دنبال آياتی آمده ،که درباره مسيحيان نازل شده است .خطابِ آيه هم به آنان است نه به مشرکان. از اين لحاظ که قرآن «الّرحمان» را از مسيحيان وام گرفته اشکالی بر اين نظروارد نباشد ؛چرا که به کرات قرآن می گويد:تورات و انجيل را تأييد می کند.
من در ترجمه خودم الّرحمان را معنی نکرده ام ولی همان مفهومی را که مفسران و مترجمان بدست می دهند،ياد کرده ام،از کلمه الّرحيم به تنهايی هم مهربانی در می آيد هم مهرورزی چرا که خدا پرمهر است او که پر مهر است بخيل نيست،می بخشد و به همه مهرورزی می کند. بنابراين از خود کلمه الّرحيم پرمهری و مهربانی بر می آيد و نيز وقتی چنين است،گسترده مهری وفراخ بخشايشی او نسبت به همه آفريده ها قابل درک است.جز اين مهر ويژه او به بندگان باورمند شايسته کار هم از همين کلمه درمی آيد،چرا که خدا علاوه بر اين، سنجيده گر است و طالبان دنيا و آخرت،نادانان و دانايان،راه وران و کژروان را از هم تميز می دهد و لذا، باهر يک به گونه ای متفاوت رفتار می کند،و خدا به بندگان باورمند خوشرفتار خود صد البته که مهر ويژه دارد،اين مطالب ازديگر آيه های فراوانِ قرآن هم-به صراحت- برمی آيد و هيچ لزومی ندارد برای استخراج آن از کلمه الّرحمان و الّرحيم خود را اين همه به زحمت اندازيم.
ه-  نظرِ دوم اين مفسّر(که ميتوان از آن به نظر پنجم ياد نمود) آن است که:«الرّحمان» اسم دوم خدا و بدل کلمه «اللّه» است.از اين رو« ال» موصول خواهد بود.خدا که همان رحمان است.«الرحيم» نيز چنين است.
 
(2) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَالَمِينَ – در اين کريمه به شايستگی ولياقت خدا، برای حمداشاره شده است؛حمدی که منحصر به خدا است. ولذا بامدح فرقی ندارد وميتوان گفت :لفظ حمد درهم شکسته همان مدح است. از اين کژتابی ها در ميان مردم فراوان است. معنی اش اين است که :فقط بايد خدا رامدح وحمد کرد.که او صرفا شايسته مدح وثناء وحمد است؛و خلقِ خدا، مجازاً واز طفيل او مورد مدح وحمد وثناءقرار ميگيرند. واين کمترين بر اين است که:هردو واژه حمد ومدح، به يک معنی اشاره ميکند. بل که حمد نوعی کژتابی زبان در باره همان مدح است وفقط جای حروف عوض شده مانند صبر وربص که هردو در قرآن به يک معنی استعمال شده است.  [واژه نامه]
فقط خدا را بايد ستود،نه هيچ کس و نه هيچ چيزرا. و اگر قرار باشد چيزی را بستائيم نخست آفريدگارش رامی ستائيم و بعد خود او را .اول خدا،ظاهر خدا، باطن هم خدا،آخر هم خدا و باز بر می گرديم و او را ستايش می کنيم.
به منظور يکنواخت کردن و هماهنگی معنی فارسی اين جمله با جمله های ديگر اين پاره،از معنی مصدری به معنی فعلی عدول کردم.و اين کار از نگاه ادب عرب،بی اشکال است.
رَبّ‏ِ الْعَالَمِينَ – ربّ از زبان آرامی وارد زبان عربی شده چرا که از يک منبع آرامی وارد زبان فارسی ميانه شده وگواه آن هزوارش پهلوی …به معنی بزرگ وستايش انگيز وباشکوه است. (واژه های دخيل درقرآن مجيد،آرتور جفری، ترجمه فريدون بدره ایتهران،توس، اول، 1372 خورشيدی،ص215)
العالمين هم همين سرنوشت را دارد و پيش از اسلام در ميان پيروان اديان ديگر رايج بوده است.يکی از محققان ادعا کرده که رب العالمين عيناً عبارت اخرای يک جمله يهودی است:
(2)  الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ- الرحمن صفت نيست؛اسم خداست،بدل کلمه «الله» است.بنابراين الف و لام موصول است و می گويد الله همان رحمان است؛و رحمان هم همان«الله» است.  قرآن عملاً به اين سخن پايبند شده و اين دو کلمه را به جای هم به کار برده است.
دو نام مشهور خدا
در آيه های بسياری از قرآن «الرحمن» به جای «الله» به کار رفته است.اين کاربرد نشان می دهد که الله و الرحمن دو اسم اند،نه يک اسم و يک صفت و لذا صفت ها بقيتِ کلمه هايی اند که ناظر به گوشه ای از فيض وجود الله يا الرحمن است.
در آيه 61 سوره مريم:«جنات عدن التی وعد الرحمان عباده» ودر آيه 52 سوره ياسين:«هذا ما وعد الرحمان»  لفظ «الرحمان»به کار رفته ولی
در آيه 72التوبة،که با دو آيه يادشده اتحاد معنوی دارد، به جای الرحمان از کلمه« اللّه» استفاده شده : «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً في‏ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ »
در آيه 44الأعراف، به جای الفاظ يادشده(اللّه والرحمان) ،از کلمه«رب» بهره برده است : «وَ نادى‏ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمينَ»
آيه90-سوره طه( وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُوني‏ وَ أَطيعُوا أَمْري)
 کلمه الرحمان بدل کلمه الله است و درين آيه به جای آن به کار رفته،روشن و بی ابهام. چنانکه اين مضمون در آيه   54 سوره   الأعراف بالفظ «الله» بيان شده است. :  إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ   ودر آيه سوم سوره يونس نيز اللّه به جای الرحمان آمده است:
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ)
به همين دلايل عرض ميکنم که :هردو،نامِ خدا اند وصفت نيستند؛ ولذا معنی کردن وتفاوت ميان آن دو قائل شدن،لازم نيست.اين دو کلمه مشترک يا مترادف نيستند.تا کسی بگويد:«المشترکان اذااجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» چرا که اين قاعده برای دو لفظ مشترک است ؛ نه برای دو اسم ،يا يک اسم (يعنی  يک عَلَم) و يک لفظ (يعنی يک صفت) .علاوه بر اينکه اين قاعده را بشر ساخته وبرای جمله های بشری کاربرد دارد ؛ و برای جمله های منتسب به خدا کاربرد ندارد.النهايه يک پيشنهاد هرمونتيکی است که هر کس بخواهد استفاده می کند. و جز اين، سخن يادشده يک قاعده ادبی است، قاعده بی استثنا نداريم. در خصوص مورداينجا استثنا خورده است .
 
 (4) مالک يوم الدين – اين آيه را به لحن خطاب ترجمه کرده ام،زيرا دنباله آيه سوم نيست؛در مقامِ خطاب است .به نظر من مطلب تا آيه سوم به پايان می رسد و از آيه چهارم مطلب جديد خطاب آلود آغاز می گردد ؛ برای همين،در ترجمه اش اين خطاب را نمايان کردم.
در اين آيه کوچک،دو کلمه وارداتی،به کار رفته است نخست کلمه «مالک» و بعد هم کلمه «دين».گفته اند اول از يک منبع عبری (کتاب مقدس) و دوم از يک منبع ايرانی (به معنی دين در محاوره فعلی،و به معنی داوری و قضاوت کردن.) وارد فرهنگ عرب شده است.در هر حال معنی همان بود که ياد شد؛هر چند به جای سررشته دار می توان از پادشاه ( الهی قمشه ای، مهدی) استفاده کرد؛ چرا که هدف درکِ پيام قرآن است امّا، هرچه واژه گانِ جايگزين ،زيبا تر وپر بار تر وکوتاهتر باشد، به فصاحت وبلاغتِ قرآن نزديکتر ميشويم. گوئی که کلمه «يا» به خاطر بلاغت وملاحت حذف شده است.
مالک– با معنی ومفهومِ پادشاهی، به احتمال زياد،وام گرفته شده باشد،برخی از پژوهشگران لغت گفته اند:اين واژه با اين معنی،نخست در زبان اکدی پديد آمده است هر چند ريشه اين کلمه در همه زبانهای سامی تقريباً يکسان است.( نک:واژه های دخيل در قرآن مجيد،آرتور جفری ترجمه دکتر فريدون بدره ای تهران،توس،اول،1372 ص 214 تا 216.)
ِ(5)ايَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ –
إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  : اين استعانت از خدا ورد زبان پيامبران است؛ به ويژه در سختی ها وفتنه ها ومشکل های جمعی وسياسی.موسی به قوم خود گفت:«وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعينَ »البقرة : 45  
 وآن هنگام که يوسف گمشده بود،وبرادرانش ادعا کردند گرگ اورا دريده است، وپيرهن خون آلودويرا به پدر نشان دادند؛يعقوب گفت:« وَ جاؤُ عَلى‏ قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَميلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى‏ ما تَصِفُونَ» يوسف : 18.  
  وپيامبر اسلام نيز مردم را توصيه ميکرد وميگفت:« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ » البقرة : 153. وعلی عليه السلام در جواب يکی از اصحاب خود که پيشنهادکرده بود اينک به جنگ خوارج مرو که من بر اساس ستاره شناسی وقت را مناسب نميدانم ، ميگويد:«أَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَ تُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَ اسْتَغْنَى عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَ تَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِأَنَّكَ بِزَعْمِكَ أَنْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضُّرَّ» صبحي الصالح،صفحة 105، خطبة 79[تفسير علی]
-نستعين- نيرو می گيريم پشتوانه می خواهيم. وقتی نيرو بگيری ياری خواسته ای،واژه ياری را مناسب اين کلمه ندانستم.از واژه نيرو و پشتوانه استفاده کردم تا شايد به ريشه عربی آن نزديک شده،ساده و بهتر مفهوم آن را نقل کنم،بنگريد به اين راز گويش:پرورشگرا! پشتوانه ده و بر پشت منه [و فی الدعاء:ربّ اعنّی و لا تعن علّی]
(6)اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-
-الصراط : «صراط»  -برخی از قاريان آنرا«سراط» خوانده اند ومن بر اينم که اين کلمه  عرب يک واژه وام گرفته از فرهنگِ روميان يا (سريانی و آرامی) است.کالبدِ لاتينی اش  strata است.الآن هم به راه بزرگ وپرپهنا که راهرو زياده دارد، استريت(خيابان) ميگويند.
از اين رو تلاش برای ريشه يابی اين کلمه وتفسير ادبی اش بی حاصل است.مفهومِ مورد نظر شارع بدون اين تلاشها هم دست يافتنی ميباشد.ستاره راه، راه روشن وآشکار ،راه وسيع ودر موارد لازم دارای پَل وپُل.اينها ومضمونی نزديک به اينها، مفهومی است که راحت از آن در می آيد.
«المسقيم» – راه گام گير، راهی که رهرو را به مقصد برساند،گامِ او را بگيرد و نلغزاند و کج نکند  وبه وی آسيب نزندو اين جمله بر مضمونی بار می شود که راه جو خود را بدان ملتزم می کند.راه جو به دنبال راهی است که قوام داشته باشد،از هم وا نرود،درست و سفت و محکم باشد و راهی که حين عبور فرسوده نشود،رهرو را دچار آفت و آسيب نکند .راهی که قوام دار و به قول مردم امروز ايرانِ ما، راه استاندارد شده ای باشد.
مستقيم:يعنی:قوام پذير، وقيام پذير؛ومقصد رسان؛ ازاول تا آخر راه. به اين معنی که راهرو خيالش ازبابت راه آسوده است،مانند راه های استاندارد  واتوبان کنونی ميان آباديها که راننده مطمئن است راه موجب برخورد خودرو او به جائی يا خودروی ديگری نخواهد بود؛واورا به مقصدميرساند.راهی که بدون شاخه شاخه شدن، وبدون فرعی داشتن، مارا به مقصدببرد.واز نظر عرب:صراط راهی است، که آب آنرا حفر ميکند تا به دريا بپيوندد؛که مترادف شريعه است.صراط با اين معنی درتقابل باسبيل وطريق خواهد بود.چرا که اين دو کلمه به معنی راهی به صورت خط کشی در ميان باديه ها است .که اولاً شاخه شاخه ميشود وثانياً چون به صورت خط ونشانه است، کور وکمرنگ است ولذا گم ميشود.راهرو ووسيله حمل را خسته ميکند وگاه از پای در می آورد.طريق رد پای آدم يا حيوان در خاک است ؛اين نشانه با طوفان وآب گم ميشود.ولی صراط چنين نيست وگم نميشود.
وقتی درترجمه «صراط المستقيم»می گوييم گام گير؛ يعنی راهرو راه را می بيند و می رود پس ستاره دارِ روشن است و گامِ ويرا می پذيرد،يعنی قابل پيمودن است. دارای نشانه است؛ سنگ ياتابلو راهنما دارد؛ استاندارداست ودارای پل بر گذرگاه های تنگ ورودحانه ها ،وگودی ها ميباشد. اينکه راه موجب امنيّت راهرو باشد، خيلی مهم است! [واژه نامه]
(7) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ-ازاين راه، کسانی استفاده ميکنند که مورد نعمت خدا قرار گرفته اند.دربرابر صراط مستقيم، دوصراط ديگر قراردارد. صراط مغضوبين وصراط ضالّين.در اينجا،اين شائبه وجود دارد که: مگر خدا کسی را در صراط ضالّين ومغضوبين می اندازد؟ نه. خدا کسی را در هيچ صراطی نمی اندازد؛ نه مستقيم ونه ضالّين ونه مغضوبين.بنده از خدا ميخواهد که خداصراط مستقيم را برای وی از صراط های ديگر بازشناساند تا بتواند راه هدايت را پيدا کند.
-انعمت عليهم-راه رهروانی که با ايشان موافق افتادی و پاسخ مثبت به خواسته ايشان دادی و با آنان نرم بودی و نه بر خشم.
غير المغضوب عليهم-نه رهروی که با او موافق نباشی و پاسخ ندهی و بلاتکليف بگذاری و او بدونِ عنايت تو به راه افتد،بی پشتوانه تو،هر چند در راه تو.
و لاالضالين– نه او که خود به عقل خود برود و نيابد و گم شود.
چون آن حديث که گفت: بداند و داوری کند و راست و درست افتد.نداند و داوری کند و نادرست افتد،نداند و داوری کند و درست درآيد.اينجا هم سه فرض عنوان ميشود:1- راه رو ای ،باور مند،که به وحی برود نه به عقل خود وخدا با اوباشد وبه حقيقت برسد. (مُنعَمان)2- رهروی که در عمل به حقيقت برسد وخدا با او نباشد. (المغضوب عليهم)3- رهروی که خدا با او نيست وبه حقيقت هم نميرسد(الضّالين)
 
Advertisements

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: